Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Na jakiej podstawie komornik ściąga alimenty?

Otrzymałem rozwód z orzeczeniem mojej winy. Problemem są jednak alimenty. Pół roku temu wyznaczono mi kwotę alimentów. Zacząłem płacić, ale z powodu nieporozumienia mniej niż powinienem, tak powstała zaległość. Była żona założyła sprawę u komornika, który egzekucją komorniczą wyegzekwował z mojego konta brakującą kwotę. Równocześnie ja także zrobiłem przelew na tę zaległą kwotę. Była żona powiadomiła komornika o zdublowaniu należność. W związku z tym miała okrojone następne alimenty, co ją rozzłościło. Wystosowała więc kolejne pismo, że zalegałem jej z wcześniejszymi płatnościami na dziecko. A to nieprawda: nie mieszkaliśmy razem, ale przez ten czas łożyłem na dziecko dobrowolnie, dając pieniądze podczas wizyt, mimo że nie było żadnej decyzji o alimentach. Pierwszą decyzją sądu o alimentach była ta sprzed pół roku. Dlatego chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie komornik ściąga ode mnie alimenty? Czy ma prawo ściągnąć ode mnie wymyśloną należność tylko na podstawie wniosku byłej żony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na jakiej podstawie komornik ściąga alimenty?

Sposób egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Sposób egzekucji świadczeń alimentacyjnych przewiduje Kodeks postępowania cywilnego.

Egzekucja jest dopuszczalna wyłącznie na podstawie tzw. tytułu wykonawczego, tj. orzeczenia sądowego (bądź ugody alimentacyjnej) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, którą sąd nadaje z urzędu i doręcza wierzycielowi (art. 1082 K.p.c.).

Ponadto zgodnie z art. 777 K.p.c. § 1. „Tytułami egzekucyjnymi są:

„1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

2-21) (uchylone)

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi”.

Zobacz również: Depozyt sądowy komornik

Co jest podstawą egzekucji alimentów?

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Poprzez wydanie klauzuli wykonalności sąd stwierdza, że wyrok (lub inny tytuł egzekucyjny) nadaje się do wykonania. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, wierzyciel musi wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem. Aby jednak wydanie klauzuli mogło nastąpić, wyrok musi być prawomocny.

Natomiast zgodnie z art. 1082 K.p.c. tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

Właściwym organem do wszczęcia egzekucji jest komornik sądu właściwego według miejsca zamieszkania wierzyciela lub dłużnika. Zatem, aby wszcząć egzekucję, trzeba:

  • złożyć wniosek do komornika o wyegzekwowanie alimentów przyznanych wyrokiem,
  • załączyć do wniosku oryginalny, prawomocny tytuł wykonawczy (wyrok lub ugoda sądowa) zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Tak stanowią przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego. Komornik w żadnym wypadku nie będzie prowadził postępowania wyłącznie na podstawie wniosku żony. Tytuł wykonawczy musi być.

Żona, mając taki tytuł (w tym wypadku orzeczenie sądu,) może z niego skorzystać bądź nie, to znaczy może złożyć wniosek do komornika, załączając tytuł wykonawczy o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, bądź nie.

Zobacz również: Ile komornik bierze prowizji za alimenty?

Wątpliwości dotyczące egzekucji komorniczej alimentów

Natomiast nie może złożyć takiego wniosku, nie mając tytułu wykonawczego.

Chciałam jeszcze podkreślić, że Pan jest stroną tego postępowania i może Pan wnosić do komornika o wszelkie wyjaśnienia w razie wątpliwości lub też składać wnioski.

Otrzymuje Pan zapewne też korespondencję od komornika, postanowienia, zawiadomienia i tam z całą pewnością jest podany tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik egzekwuje alimenty.

Zobacz również: Jak pozbyć się komornika za alimenty?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl