Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mąż uniemożliwia mi wgląd w nasze finanse, jak uzyskać niezależność finansową?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-10-31

Jestem mężatką od 32 lat. Mamy dwoje dorosłych dzieci. Prowadzę z mężem wspólną praktykę lekarza rodzinnego. Do majątku wspólnego wchodzi dom oraz wspólny z mężem kredyt. W związku z kompletnym rozkładem pożycia pomiędzy nami chciałabym uzyskać niezależność finansową. Obecnie, pomimo tego że normalnie pracuję w zawodzie i uzyskuję dochody, wszystkie środki (finanse na emeryturę, dochody z firmy i inne) są w gestii męża, gdyż on nimi dysponuje. Na tę chwilę nie myślę o rozwodzie i mogę nadal mieszkać z mężem (choć to bardzo trudny człowiek), ale chciałabym wiedzieć, jakimi środkami dysponuję, sama decydować o zarobionych przez siebie pieniądzach oraz móc odłożyć na swoje potrzeby. Wprawdzie mąż nie ogranicza mi dostępu do finansów, ale jednocześnie, próbując ustalić wysokość uzyskiwanych przeze mnie dochodów, spotykam się jedynie z ignorowaniem moich propozycji. Porozumienie z mężem nie jest możliwe. Zaznaczam, że pracuję w pełnym, identycznym jak mąż, wymiarze godzin. Co w tej sytuacji mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Swoje rozważania rozpocznę najpierw od zaznaczenia, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

„1. Lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.

2. Działalność lecznicza:

1) lekarzy może być wykonywana w formie:

a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.”

Wspomniała Pani, że wspólnie z mężem prowadzi praktykę lekarską, jeżeli tak, to zapewne przybiera ona formę grupowej praktyki lekarskiej w postaci spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej. Proszę więc wyjaśnić, w jakiej formie prowadzi Pani swoją działalność, aby na gruncie uprawnień wspólników i przepisów Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego, móc wynegocjować dostęp do finansów spółek.

Co do samych spraw majątkowych między małżonkami, szuka Pani sposobów na ustanowienie rozdzielności majątkowej z mężem. Jest na to kilka sposobów, a mianowicie:

  • prawomocne orzeczenie o rozwodzie,
  • prawomocne orzeczenie o separacji,
  • umowa notarialna w sprawie ustanowienia rozdzielności majątkowej,
  • pozew sądowy o tzw. przymusowe orzeczenie rozdzielności majątkowej przez sąd.

Trzy ostatnie sposoby nie powodują rozpadu małżeństwa, mają jednak wpływ na finanse małżonków, bowiem, jak już wspomniałem, przekształcają ustrój ustawowy w postaci wspólności majątkowej małżeńskiej na ustrój rozdzielności majątkowej.

Należy zaznaczyć, że wskutek ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem. Rozdzielność majątkowa jest jednak ustanawiana na przyszłość, czyli to, co już zdążyło wejść do majątku wspólnego Pani i męża, musi zostać podzielone w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Na początku pozwolę sobie zająć się problematyką rozwodu.

Kwestię rozwodu reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.). Zgodnie z art. 56 K.r.o. należy stwierdzić, że aby mogło dojść do orzeczenia rozwodu musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia miedzy małżonkami. W tym celu sąd bada, czy istnieje miedzy nimi więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa, a jeżeli nie istnieje, to od jak dawna. Należy pamiętać, iż o rozwodzie orzeka sąd po przeprowadzeniu rozprawy.

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego można podzielić na trzy podstawowe grupy:

a) zawinione (np. groźba skierowana pod adresem drugiego z małżonków, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, nadużywanie alkoholu, narkomania, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, zdrada małżeńska, niewłaściwy stosunek do dzieci, zły stosunek do rodziny małżonka),

b) niezawinione (np. długotrwała, nieuleczalna choroba uniemożliwiająca albo w wysokim stopniu utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, poważna choroba psychiczna, zasadnicza różnica charakterów, niedobór seksualny),

c) mogące być uznane – w zależności od okoliczności – za zawinione lub niezawinione (np. bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka, różnica światopoglądów, różnica stanowisk co do sposobu wychowywania dzieci, duża różnica wieku między małżonkami).

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z opisanego przez Panią przypadku wynika, iż nie posiada Pani małoletnich dzieci, a ponadto nie zachodzą również inne szczególne okoliczności (jak np. ciężka choroba wymagająca stałej opieki małżonka) uniemożliwiające orzeczenie rozwodu przez sąd.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Co do powyższego, według Sądu Najwyższego – ocena skuteczności odmowy zgody na rozwód (art. 56 § 3 K.r.o.) powinna być dokonywana przede wszystkim z uwzględnieniem przyczyn rozkładu oraz okoliczności i zdarzeń, jakie powstały po ustaniu pożycia małżonków (np. związków pozamałżeńskich oraz dzieci w nich urodzonych, jak też społecznej celowości legalizacji tych związków). Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku wskazał, iż z uznaniem odmowy na rozwód za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego nie musi się łączyć ujemna kwalifikacja moralna małżonka, a na wynikach oceny zachowania małżonka odmawiającego zgody na rozwód powinny ważyć przede wszystkim przesłanki o charakterze przedmiotowym. Pominięcie odmowy zgody na rozwód jako sprzecznej z zasadami współżycia społecznego powinno zatem nastąpić wówczas, gdy w danych okolicznościach nie ma podstaw do przyjęcia, że orzeczenie rozwodu może wywołać niepożądane skutki społeczno-wychowawcze (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r. III CKN 1032/99).

Sąd Najwyższy w sprawie badał i akcentował elementy obiektywne, a wśród nich przede wszystkim fakt, czy jakiekolwiek stosunki między małżonkami całkowicie ustały, czy powód opuścił dom oraz to, że zerwał kontakty z żoną oraz że zaistniały stan rzeczy ma charakter stabilny, w związku z czym brak pozytywnej prognozy powrotu powoda do pożycia z małżonką.

Jeżeli więc w Pani przypadku zachodzą pozytywne przesłanki rozwodu oraz nie występuje żadna z przesłanek negatywnych, to jest szansa na rozwód.

Nie znam jednak przesłanek uzasadniających orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy Pani męża. Wskazałem jedynie, jakie okoliczności mogą orzeczenie winy uzasadniać. Oczywiście jeżeli Pani będzie chciała orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy męża, to takie okoliczności będzie musiała Pani uzasadnić.

Następnie należy zwrócić uwagę na treść art. 61 zn. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi:

„§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.”

Rozkład pożycia musi być w przypadku separacji jedynie zupełny – nie musi charakteryzować się trwałością.

Generalnie łatwiej jest uzyskać sądowe orzeczenie separacji po krótkotrwałym rozstaniu małżonków. Jeżeli zaś między małżonkami zaistniały okoliczności świadczące o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia, to lepiej od razu żądać rozwodu.

Co do umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, z tym może być problem, bowiem do zawarcia takiej umowy przed notariuszem jest konieczna zgoda Pani męża.

Według art. 51 K.r.o. – w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

Jak już wspomniałem, zasadą jest, że ustanowienie rozdzielności majątkowej wywołuje skutki na przyszłość. Oznacza to, że majątek wspólny nabyty przed ustanowieniem rozdzielności nadal pozostaje wspólny (wspólność przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych) i dopiero podział majątku (umowny lub sądowy) określa, które dokładnie przedmioty majątkowe przypadają poszczególnym małżonkom.

Aby uniknąć sprawy rozwodowej lub o separację, a mimo wszystko uzyskać rozdzielność majątkową (bez zgody Pani męża), można wnieść sprawę sądową o ustanowienie rozdzielności majątkowej i to z datą wsteczną (np. od momentu istnienia separacji faktycznej między Państwem). Zgodnie z art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

§ 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

§ 3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.”

Jak więc z powyższego wynika, każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej w dowolnym momencie trwania małżeństwa. Potrzeba uzyskania takiego orzeczenia występuje, gdy dalsze funkcjonowanie ustroju wspólności majątkowej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jak również ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, stało się niewskazane, a małżonkowie nie są w stanie dokonać jego umownej modyfikacji. Sytuacja taka ma miejsce, gdy nie wystąpił rozkład pożycia uzasadniający orzeczenie rozwodu albo separacji bądź mimo rozkładu pożycia małżonkowie nie zamierzają wystąpić o rozwód czy separację. Niezbędne jest wówczas inne ukształtowanie stosunków majątkowych, zwłaszcza gdy pozwala to małżeństwu nadal funkcjonować.

Przesłanką ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej są ważne powody. Przez to pojęcie rozumie się okoliczności, które powodują, że w sytuacji konkretnego małżeństwa (rodziny) istniejąca wspólność majątkowa (obecnie szerzej – istniejący ustrój majątkowy) nie służy dobru drugiego małżonka, a także rodziny. Prowadzi do powstania sytuacji postrzeganej jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (por. m.in. H. Ciepła, w: H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych..., s. 505 i n.; J. St. Piątowski, Stosunki majątkowe..., s. 140; L. Stecki, Ustanie ustawowej wspólności..., s. 12; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny..., uwaga nb 16). Zagrożony lub naruszony zostaje nie tylko interes majątkowy drugiego małżonka, ale także podstawy ekonomiczne funkcjonowania rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli.

W orzecznictwie także najogólniej wskazuje się, że ważne powody występują, gdy istniejąca sytuacja prowadzi do naruszenia lub poważnego zagrożenia interesów majątkowych jednego z małżonków, a z reguły także dobra rodziny, jak również wówczas, gdy nieporozumienia między małżonkami uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zarząd majątkiem wspólnym (tak wyrok SN z 7 grudnia 2000 r., II CKN 401/2000, Lexis.pl nr 2440302, oraz wyrok SN z 31 stycznia 2003 r., IV CKN 1710/2000, Lexis.pl nr 377918).

Ważne powody uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej zwykle są postrzegane jako pewne naganne zachowania jednego z małżonków, oceniane tak zarówno według subiektywnych, jak i obiektywnych kryteriów. Określona sytuacja powstała w wyniku okoliczności niezawinionych, czy wręcz niezależnych od woli małżonka (np. długotrwała choroba), nie może być kwalifikowana jako ważne okoliczności uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej. Takimi powodami mogą natomiast być: trwonienie wspólnego majątku, rażąca niegospodarność, uchylanie się od pomnażania i utrzymywania majątku wspólnego, zatrzymanie tego majątku wyłącznie dla siebie (tak np. M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny..., uwaga nb 17 do art. 52).

Ważnym powodem uzasadniającym ustanowienie rozdzielności majątkowej może być faktyczne rozłączenie małżonków, zwłaszcza o charakterze długotrwałym. W zasadzie bez znaczenia pozostaje przy tym ewentualne wystąpienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia oraz wina tego rozkładu. W odniesieniu do żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej nie ma zastosowania zasada rekryminacji (art. 56 § 3 K.r.o.). Wina małżonka żądającego ustanowienia rozdzielności, podobnie jak wzgląd na interesy rodziny i dobro drugiego małżonka mogą być brane pod uwagę tylko w płaszczyźnie oceny, czy żądanie nie pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 5 K.c.; tak wyroki SN: z 13 maja 1997 r., III CKN 51/97, LexisNexis nr 327018, OSNC 1997, nr 12, poz. 194; z 13 stycznia 2000 r., II CKN 1070/98, LexisNexis nr 345337, Prok. i Pr. 2000, nr 4, poz. 30; z 4 czerwca 2004 r., III CK 126/2003, LexisNexis nr 367846, MoP 2004, nr 13, s. 582).

W sytuacji, gdy jedno z małżonków ma podstawy, aby domagać się rozwiązania małżeństwa, z reguły wystąpią ważne powody w rozumieniu art. 52 § 1. Jak wskazał Sąd Najwyższy (wyrok z 8 listopada 1967 r., III CRN 252/67, Lexis.pl nr 322911), ustalenie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków uzasadniający orzeczenie rozwodu, eliminuje możliwość oddalenia żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa powstaje między małżonkami z dniem oznaczonym w wyroku. Sformułowanie zawarte w art. 52 § 2 należy rozumieć jako nałożenie na sąd orzekający obowiązku oznaczenia daty powstania rozdzielności majątkowej. W razie nieoznaczenia daty w wyroku strona może domagać się uzupełnienia wyroku na mocy art. 351 § 1 K.p.c. (tak wyrok SN z 6 grudnia 1976 r., III CRN 230/76, LexisNexis nr 312933, OSNCP 1977, nr 10, poz. 190, z aprobującą glosą A. Oleszki, PiP 1978, nr 11, s. 167). Jeżeli data ustanowienia rozdzielności nie zostanie ustalona, należy przyjąć datę uprawomocnienia się wyroku.

Możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami z datą wsteczną, wcześniejszą niż data wytoczenia powództwa, została uzależniona od wystąpienia sytuacji wyjątkowej. Ocena, czy mamy do czynienia z taką wyjątkową sytuacją, musi być dokonywana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy. W ustawie jako przykładowa sytuacja o charakterze wyjątkowym wskazane zostało pozostawanie przez małżonków w separacji faktycznej (verba legis: „żyli w rozłączeniu”).

Separacja faktyczna, zwłaszcza długotrwała, stanowi sytuację wyjątkową, która może uzasadniać ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku wystąpienia takiej separacji dopuszczalne jest ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną; konieczne jest całościowe rozważenie sytuacji danego małżeństwa. Sąd Najwyższy podkreśla m.in. wyjątkowość ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną i wskazuje na konieczność ochrony praw osób trzecich z uwagi na skuteczność wobec nich zapadłego orzeczenia (zob. wyroki SN: z 3 grudnia 1995 r., II CRN 162/94, LexisNexis nr 303685, OSNC 1995, nr 6, poz. 100, oraz z 11 grudnia 2008 r., II CSK 371/2008, LexisNexis nr 2031856, OSNC 2009, nr 12, poz. 171).

Pani nadal mieszka z mężem, ale przez jego zachowanie nie ma Pani wpływu na finanse swoje i firmy. Na to ewentualnie trzeba byłoby się powoływać, wnosząc pozew o przymusowe ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Wskazuję jedynie, że powyższe sposoby ustanowienia rozdzielności majątkowej nie zmienią od razu Pani możliwości do faktycznego wpływu na finanse firmy (Pani mąż jako współwłaściciel nadal będzie mógł ją prowadzić). Otworzy jednak Pani możliwość żądania podziału majątku, co wprawdzie będzie oznaczać kosztowną i długotrwałą batalię sądową (biorąc pod uwagę charakter Pani męża), jednak będzie stanowić znaczący oręż w Pani rękach w tej sytuacji.

Proszę więc zagrozić mężowi wniesieniem pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, jeżeli jego zachowanie nadal będzie zmierzało do ograniczania Pani w dostępie do finansów firmy (takie ograniczanie niczego dobrego nie wróży). Warto też skorzystać z pomocy księgowego firmy, który jako pracownik Państwa ma obowiązek udzielić informacji również i Pani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki