Kto spłaca kredyt sprzed ślubu po rozwodzie?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-20

Wkrótce czeka mnie sprawa rozwodowa (rozwód za porozumieniem stron). W trakcie trwania naszego małżeństwa i za namową męża dokonałam w banku konsolidacji mojego przedmałżeńskiego długu, którego termin spłaty upływa w 2019 r. Mąż wyraził w banku pisemną zgodę na zaciągnięcie przeze mnie kredytu, który spłacam z własnego konta. Czy w związku z zaistniałą sytuacją mogę wystąpić do banku o obciążenie spłatą w połowie lub w jakiejś części mojego męża?

Sąd nie może wpływać na umowę z bankiem. Dla banku Pani jest kredytobiorcą, a mąż jako mąż wyraził zgodę na zobowiązanie. Niestety sąd nie ma władzy zmienić tej umowy.

Tak więc powstają nam dwie sytuacje: Pani relacje z bankiem i Pani relacje z mężem. Chodzi oczywiście o rozliczenia finansowe – relacje finansowe. Dla banku Pani jest odpowiedzialna za spłatę zobowiązania, między Panią i mężem zaś istnieje inna zasada rozliczenia.

Wspomnę jedynie, że w wyroku rozwodowym rzadko sąd orzeka o rozliczeniach między małżonkami. Chyba że zawierają w tym temacie ugodę.

„Do podziału majątku wspólnego stosuje się odpowiednio przepisy prawa materialnego i przepisy prawa postępowania cywilnego dotyczące działu spadku (art. 46 K.r.o., art. 567 § 3 K.p.c.). Zgodnie z zarzutem apelacji przedmiotem działu spadku jest stan czynny czyli aktywa spadku, dział spadku nie obejmuje zatem w zasadzie jego stanu biernego. Regułę tę stosuje się odpowiednio – w myśl art. 46 K.r.o. – do podziału majątku wspólnego. Wyjątki od tej reguły przewidują przepisy szczególne, zwłaszcza art. 45 § 2 K.r.o., a gdy chodzi o przepisy postępowania – art. 686 K.p.c. w związku z art. 567 § 3 K.p.c. Treść art. 686 K.p.c. ma zatem odpowiednie zastosowanie do postępowania o podział majątku wspólnego, które brzmi, iż »w postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także ... o wzajemnych roszczeniach, pomiędzy współspadkobiercami z tytułu spłaconych długów spadkowych«.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż w sprawach dotyczących podziału majątku rozliczeniu podlegają aktywa (por. orzeczenie SN z dnia 18 sierpnia 1958 r., I CR 547/58, OSNCK 1959, nr 2, poz. 59, postanowienia SN: z dnia 9 września 1976 r., III CRN 83/76, OSPiKA 1977, z. 9, poz. 157, z dnia 21 stycznia 2010 r., I CSK 205/09, Lex nr 560500). Oznacza to, że długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać przy podziale wspólnego majątku, gdyż mimo takiego podziału dług nadal się utrzymuje. Przerzucanie długu na jednego tylko z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli” (tak: I. K., teza 39 do art. 567 K.p.c., op. w systemie prawnym LEX).

W najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego dopuszcza się jednak sytuację, iż przy szacowaniu składników majątku wspólnego należy uwzględnić obciążenia zmieniające rzeczywistą wartość tych składników w szczególności obciążenia o charakterze prawnorzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieruchomości. Wartość tych obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak i przy zaliczaniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2000 r., II CKN 611/99 i z dnia 29 września 2004 r., II CK 538/03).

Co więcej, jak sama Pani napisała – dług był Pani sprzed małżeństwa. Nie stanowił więc majątku wspólnego. Pani dług i spłaty tego długu z majątku wspólnego rodzą po Pani stronie obowiązek rozliczenia się z mężem. Niestety na Pani niekorzyść.

Jeśli do tej konsolidacji doszedł jakiś dług Wasz wspólny albo do kwoty kredytu dobrano jakąś kwotę przeznaczoną na wspólny majątek – to rozliczenia tej kwoty może Pani skutecznie dochodzić przed sądem. Jednak tylko kwoty spłaconej po ustaniu wspólności ustawowej z Pani majątku osobistego jako nakład na majątek wspólny.

Jeśli nawet zobowiązanie zostało zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa, ale obejmowało Pani zobowiązanie sprzed małżeństwa, to niestety sąd nie uzna takiego roszczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »