Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kredyt na dom a podział majątku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2021-05-28

Jak wygląda sytuacja podziałem majątku po rozwodzie? Posiadamy wspólny kredyt na dom, na wkład własny dostaliśmy pieniądze od moich rodziców – darowizna (papiery złożone w urzędzie skarbowym, że dostałem środki sam, ale już po ślubie). Nie posiadamy wspólnego konta. Remonty, jaki robiłem, były robione z mojej wypłaty, faktury były brane na mnie, ja płaciłem za wszystko sam. Mieszkamy osobno już prawie dwa lata, moja żona mieszka z mamą, ja mieszkałem z rodzicami, na chwilę obecną mieszkam sam w naszym domu. I chcę złożyć pozew o rozwód. Czy mam walczyć o orzekanie o winie, że to przez moją żonę? W niczym mi nie pomaga, mieszkamy cały czas osobno i nie widujemy się prawie wcale. Czy bez orzekania o winie, żeby szybko poszło? Tylko będzie wojna o dom – kredyt spłacamy po połowie, przelew dostaję na konto właśnie dlatego, żeby mieć wszystko na papierku, dzieci nie mamy. Nie wiem, co mam robić. Może fachowa ocena całej sytuacji pomoże mi podjąć decyzję.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kredyt na dom a podział majątku

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozdzielność z datą wsteczną

W pierwszej kolejności należałoby się zastanowić, czy nie wystąpić z powództwem o przymusową rozdzielność z datą wsteczną. Wskazuje Pan bowiem, że zamieszkujecie Państwo osobno od dwóch lat. Nadal jednak trwa małżeństwa, a zatem wszystko co Pan zarobi wchodzi do majątku wspólnego.

Podzielenie majątku małżeńskiego

W mojej ocenie z uwagi na występującą faktyczną separację zasadne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Z uwagi na powyższe, a w szczególności z uwagi na prowadzenie niejako dwóch odrębnych gospodarstw domowych, wskazać należy na treść art. 52 § 1 K.r.io., zgodnie z którym „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt V CZ 78/10, „rozdzielność majątkowa – jak wynika z art. 52 § 2 k.r.o. – powstaje z dniem oznaczonym, w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Tak więc w dalszym ciągu sąd, orzekając o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, obowiązany jest z urzędu oznaczyć dzień jej ustanowienia. Zachodzą zatem podstawy, by przyjąć, że wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową z dniem późniejszym niż żądany przez powoda zawiera negatywne rozstrzygnięcie co do żądania ustanowienia rozdzielności z datą wcześniejszą. W konsekwencji nie można zgodzić się z oceną, że taki wyrok jest orzeczeniem niezupełnym”.

„Ustawa nie definiuje pojęcia »ważne powody«. Przez ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, zwykło się rozumieć – ogólnie mówiąc – wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny” (J. St. Piątowski: Stosunki majątkowe…, s. 140; J. Winiarz: Małżeńskie stosunki majątkowe, s. 84; L. Stecki: Ustanie ustawowej wspólności…, s. 12; J. Ignatowicz: Prawo rodzinne, s. 115).

W mojej ocenie utrzymywanie w chwili obecnej sztucznego stanu ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Dalsze bowiem trwanie w ustawowej wspólności majątkowej może w konsekwencji doprowadzić do naruszenia Pana interesów majątkowych.

Rozwód z winy żony

Po drugie trudno jest ocenić, czy są szanse na rozwód z wyłącznej winy żony. Wyraźnie podkreślić należy, iż pojęcie winy nie ma definicji ustawowej nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale i w Kodeksie cywilnym. Pojęcie to zostało natomiast wyjaśnione w doktrynie i orzecznictwie cywilistycznym. Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie, jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. (por. wyrok SN z dnia 21 września 1997 r., sygn. akt I CKN 646/97).

Innymi słowy przypisanie wyłącznej winy Pana małżonce jest możliwe tylko, jeżeli Panu nie można przypisać żadnej, nawet najmniejszej winy. Niestety Pański opis nie pozwala na ocenę szansy uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w tej materii.

Podzielenie kredytu

Na pewno rozwód bez orzekania o winie będzie szybki, bowiem o ile nic nie stanie na przeszkodzie, winno się to odbyć na pierwszym posiedzeniu. Jeżeli chodzi o wspólny kredyt, to tutaj niestety sytuacja wygląda najmniej korzystanie. Wiele bowiem zależy od tego, czy Pan chce kredyt przejąć, a nadto czy bank wyrazi zgodę na jego pełne przejęcie przez Pana. Najkorzystniejszą jest bowiem opcja, kiedy Pan przejmie kredyt do spłaty, jednak odbywa się to za zgodą banku. Wówczas kredyt w całości pomniejsza majątek wspólny. Zdarza się jednak tak, że sąd w podziale majątku nie pomniejsza jego wartości o kredyt wspólny, bowiem ten nadal obciąża ich wspólnie. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, kiedy bank odmówi zgody na przepisanie kredytu tylko na jednego małżonka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »