Kategoria: Dzieci

Kontakty dziecka z ojcem

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-05-22

Jestem po rozwodzie. W wyroku sądowym jest orzeczone, iż wspólnie z byłą małżonką ustalamy widzenia z dzieckiem. Pracuję jednak za granicą, tylko poprzez komunikatory internetowe typu Skype mogę zobaczyć córkę. Niestety jest mi to uniemożliwione. Jakie mam podjąć kroki, aby mógł korzystać z prawa widzeń z dzieckiem?

Przede wszystkim należy stwierdzić, że jeżeli Pana władza rodzicielska nad dzieckiem nie została ograniczona, to przysługuje Panu pełnia władzy rodzicielskiej. Konsekwencją wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej jest obowiązek uzgadniania między rodzicami sposobu wychowywania dziecka i załatwiania jego spraw.

To, że matka dziecka ogranicza Panu kontakty z dzieckiem, nie jest postępowaniem prawidłowym, bowiem zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zarówno Pan z dzieckiem, jak również dziecko z Panem macie prawo (a Pan wręcz obowiązek) utrzymywania wspólnych kontaktów.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi:

„Art. 113. [Osobista styczność z dzieckiem] § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Art. 1131. [Zasady kontaktów z dzieckiem] § 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Wyjątkiem byłoby zagrożenie dobrze pojętego dobra dziecka.

„Art. 1133. [Zakaz kontaktów z dzieckiem] Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywanie”.

Jednak w opisanej przez Pana sprawie matka ewidentnie „chroni” dziecko przed kontaktem z Panem, aby zrobić Panu na złość, i narusza tym samym dobro małoletniego dziecka.

Działania byłej żony, które utrudniają Panu kontakty z dzieckiem, mogą też świadczyć o nadużywaniu przez matkę dziecka władzy rodzicielskiej i są działaniem na szkodę dziecka. Dziecko zdaje się w tej sytuacji narzędziem w konflikcie, jaki powstał pomiędzy Panem a byłą żoną.

W razie braku zgody co do sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i podejmowania decyzji w sprawie dziecka, a także w przypadku braku porozumienia i uzgodnień co do sposobu wychowywania dziecka i załatwiania jego spraw – władny do wydania rozstrzygnięcia będzie sąd opiekuńczy.

Stosownie do art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.

Sąd rodzinny może m.in. zobowiązać rodziców do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

Sąd rodzinny może również wydać zarządzenia, jeżeli jedno z rodziców nienależycie sprawuje władzę rodzicielską.

Moim zdaniem w Pana sytuacji warto wszcząć postępowanie w sprawie dziecka w sądzie rodzinnym. Być może ingerencja sądu rodzinnego wpłynie na postępowanie matki, a także pomoże Panu i byłej żonie w sprawowaniu władzy rodzicielskiej.

W tym celu musiałby Pan zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem, aby sąd ustalił Pana kontakty z dzieckiem. W ewentualnym wniosku do sądu powinien wskazać Pan okoliczności, które wpływają na to, że dobro dziecka jest zagrożone (utrudnianie dziecku kontaktu z ojcem), a władza rodzicielska nie jest należycie sprawowana przez Pana byłą żonę. Musi Pan opisać sytuację, w jakiej się Pan znalazł i jakie są jej przyczyny.

W pierwszej kolejności powinien Pan porozmawiać z matką dziecka w celu ustalenia, kiedy i w jaki sposób powinny się odbywać te kontakty. Jeżeli jednak, jak przypuszczam, matka dziecka nie będzie chciała na ten temat z Panem rozmawiać albo nie będzie respektowała Państwa wspólnych ustaleń, pozostaje Panu tylko droga sądowa.

Proszę złożyć w tym celu do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka wniosek o uregulowanie kontaktów i przedstawić w nim swoją propozycję, taką, jaka według Pana będzie najbardziej właściwa i rozsądna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »