Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kłopoty z alimentami dla córki i spłatą kredytu

Autor: Marek Gola

Jestem kilka miesięcy po rozwodzie. Sąd określił widzenia z dzieckiem (spotykam się z córką częściej) oraz alimenty. Zostawiłem byłej żonie wspólne mieszkanie (kredyt), płacę jej 800 zł alimentów i 300 zł dodatkowo jako pomoc w spłacie kredytu (robię to jednym przelewem). Była żona ciągle mi grozi w SMS-ach, że pozwie mnie do sądu, zabroni kontaktów z 8-letnią córką – bo jej zdaniem płacę za mało. Jak rozwiązać te kłopoty z alimentami? Nie chcę mieć problemów prawnych, chcę natomiast mieć kontakt z dzieckiem i wspierać je finansowo.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy Kodeksu karnego – w skrócie K.k.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż zasadne jest zbieranie SMS-ów celem ich wykorzystania. Proszę zgrać wiadomości tekstowe na drugi nośnik danych. Wiadomości, które Pan otrzymuje, będą bowiem pomocne w każdej sprawie o podwyższenie alimentów, które w przyszłości będą zakładane przez Pana. Nadto, jak mniemam, z ich treści wynika, jakoby część Pana czynności podejmowana była pod wpływem groźby. W tym miejscu wskazać należy na możliwość zgłoszenia sprawy o groźby karalne na policji, ale wyraźnie podkreślić należy, iż to Pan w swoim sumieniu winien taką decyzję podjąć.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 191 K.k., zgodnie z którym:

„Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Zasadnye jest zatem wyjaśnienie zwrotu groźba bezprawna. Definicję tego zwrotu zawiera art. 115 § 12 K.k. zgodnie z którym „groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem”.

Przestępstwo z art. 191 § 1 K.k. jest przestępstwem formalnym, zatem znamiona jego zostaną wypełnione już w chwili, gdy groźba, której oskarżony użyje wobec pokrzywdzonego, wzbudzi w nim uzasadnioną obawę.

Istotne jest nadto, aby groźba bezprawna stanowiąca postać przestępstwa określonego w art. 191 § 1 K.k. (przestępstwo kierunkowe) była na tyle realna, że u obiektywnego obserwatora zdarzenia wywołuje przekonanie, że jej użycie może wpłynąć na określone zachowanie pokrzywdzonego zgodnie z wolą sprawcy tego zdarzenia. Dla bytu tego przestępstwa bez znaczenia jest okoliczność, czy „zmuszany” podporządkował się woli „zmuszającego”. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 września 2006 r., sygn. akt WA 27/06.

Innymi słowy z przestępstwem, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k., będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy osoba trzecia stojąca niejako z boku poweźmie przekonanie, że Pana przyszłe zachowanie może być podjęte pod wpływem groźny stosowanej przez Pana żon1). Sąd Najwyższy wielokrotnie w sowich orzeczeniach dawał wyraz, iż ważny jedynie subiektywny odbiór tej groźby u pokrzywdzonego, tj. to, czy faktycznie wzbudziła ona u niego obawę spełnienia, czy wywołała uczucie strachu lub zagrożenia (zob. wyrok SN z 27 kwietnia 1990 r., sygn. akt IV KR 69/90,; wyrok SA w Lublinie z 11 października 2005 r., sygn. akt II AKa 233/2005).

Musi Pan sobie zatem odpowiedzieć na pytanie, czy płaciłby Pan tyle na dziecko, gdyby nie wiadomości, które otrzymuje Pan od żony.

W mojej ocenie bez względu na to, jaka będzie Pana decyzja w przedmiocie ewentualnego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zasadne jest uregulowanie na piśmie kwestii płaconych przez Pana alimentów i spłaty kredytu. Proszę pamiętać, że alimenty nie są świadczeniem zbywalnym. Innymi słowy była żona może wskazać, iż nie otrzymuje od Pana alimentów, a płacona przez Pana dotychczas kwoty winne być rozliczane w toku postępowania o podział majątku wspólnego. Zasadne jest zatem wpłacanie na rzecz małżonki kwoty 800 zł tytułem alimentów. Każdy przelew winien być zatytułowany jako alimenty na rzecz córki. Pozostałe 300 zł, w mojej ocenie, powinien Pan wpłacać na konto banku, w którym zaciągnięty jest kredyt.

Proszę zauważyć, że dziewczynka ma dopiero 8 lat, a Pana alimenty wynoszą 800 zł. Przyjmuje się, że pozew o podwyższenia alimentów jest zasadny co dwa lata. Co dwa lata matka dziecka będzie mogła wystąpić do sądu z powództwem o podwyższenia alimentów. Powyższe zakłada, że Pana sytuacja majątkowa i zarobkowa się nie zmieni, a potrzeby dziecka będą rosły odpowiednio do wieku. Zgodnie z treścią art. 135 § 1 K.r.io. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Proszę zastanowić się, czy nie założyć sprawy o podział majątku, wówczas bowiem sąd będzie decydował, czy Państwa mieszkanie będzie przysługiwało któremukolwiek z Państwa z obowiązkiem spłaty drugiego, czy też winna być przeprowadzana licytacja mieszkania i uzyskane ze sprzedaży pieniądze powinny być podzielone lub winne być przekazane na spłatę zadłużenia.

Reasumując, w mojej ocenie, w pierwszej kolejności powinien Pan zmienić sposób zapłaty alimentów na wskazany powyżej. Dobrze byłoby, gdyby udało się Panu uzyskać potwierdzenie dotychczasowego sposobu zapłaty w formie pisemnej bądź nawet e-mailowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl