Kategoria: Inne

Jak zmusić rodzeństwo do dokładania się do opłat za dom?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-10-17

Kilka lat temu otrzymałem gospodarstwo rolne od rodziców. Później ożeniłem się. W domu, który zajmuję z żoną i dziećmi, mieszka też moje pełnoletnie rodzeństwo. Chciałbym, aby dokładali się do opłat za prąd, wodę i inne opłaty wynikające z tego, że mieszkają u mnie. Czy mogę tego żądać i jak to wyegzekwować?

Z opisu wynika, iż jest Pan wyłącznym właścicielem nieruchomości, a rodzeństwo zamieszkuje tam na zasadzie użyczenia.

Może Pan korzystać z wszelkich praw, jakie przysługują właścicielowi. Oczywiście proszę poinformować pisemne rodzeństwo, że wypowiada im Pan użyczenie mieszkania czy części mieszkania.

Według art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego właściciel rzeczy może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Jest to tzw. skarga windykacyjna. Przeciwko zaś osobie, która narusza własność w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art. 222 § 2). Jest to m.in. skarga negatoryjna. Niezależnie od tej ochrony własności jako petytoryjnej pozostaje jeszcze ochrona posesoryjna, czyli ochrona posiadania.

Jednocześnie z żądaniem wydania rzeczy właściciel może zażądać wydania bezpodstawnego wzbogacenia osiągniętego przez pozwanego lub wynagrodzenia wyrządzonej mu przez pozwanego szkody.

Może Pan eksmitować rodzeństwo lub tylko sądownie żądać od nich zapłaty tytułem bezpodstawnego wzbogacenia w postaci korzystania z mediów, ogrzewania, bez finansowania kosztów.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398), od pozwu o wydanie nieruchomości, a więc w sprawie o prawa majątkowe, pobierana będzie opłata stosunkowa, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się, przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości (art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego dodany przez ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »