Kategoria: Dzieci

Jak wpisać ojca do aktu urodzenia?

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-11-20

Mam 9-letniego syna, wychowuję go zupełnie sama. Nie ma w akcie urodzenia wpisanego ojca. Chciałabym to zrobić, ale ojciec dziecka się nie zgadza. Co mogę zrobić, skoro ja mieszkam w UK, a ojciec dziecka w Polsce?

Na wstępie pozwolę sobie przytoczyć przepis regulujący to, w jakim kraju musi odbyć się cała procedura.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 Prawa prywatnego międzynarodowego ustalenie pochodzenia dziecka podlega prawu ojczystemu dziecka z chwili jego urodzenia. Na podstawie art. 55 ust. 2 „jeżeli prawo ojczyste dziecka z chwili jego urodzenia nie przewiduje sądowego ustalenia ojcostwa, do sądowego ustalenia ojcostwa stosuje się prawo ojczyste dziecka z chwili ustalenia pochodzenia dziecka”.

W związku z tym procedurę należy przeprowadzić w Polsce i według polskiego prawa.

Przywołam zatem przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który należy uznać za punkt odniesienia dla poruszonego przez Panią zagadnienia:

„Art. 84. § 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

§ 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

§ 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku.

§ 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni”.

Dziecko ma 9 lat, z pytania nie wynika, aby była Pani zamężna, zatem właśnie na bazie tego przepisu może Pani przeprowadzić procedurę ustalenia ojcostwa.

Taki pozew może Pani sformułować sama na podstawie wzorów, które są z łatwością dostępne w Internecie. Sprawy o ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego należą do właściwości rzeczowej sądów rejonowych (art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia można wytoczyć według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli dziecka (art. 32 Kodeksu). O ile nie wymeldowywaliście się Państwo ze swojego stałego miejsca zamieszkania w Polsce, proszę złożyć powództwo w sądzie odpowiednim dla Państwa meldunku.

W sprawie bardzo ważny jest też art. 143 tej samej ustawy: „jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe”.

Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. A zatem dziecko i matka mogą najpierw wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa, a następnie z roszczeniami majątkowymi. Celowe jest jednak dochodzenie w jednym pozwie dwóch roszczeń, tj. ustalenia ojcostwa oraz roszczeń alimentacyjnych. Do roszczeń, o których mowa w art. 143 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, należy również zaliczyć roszczenia z art. 141 § 1, czyli żądanie pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.

Z praktycznego punktu widzenia może być dla Pani również istotne, że na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych. Zgodnie z art. 96 ust. 4 „w wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście bezzasadne, sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie może obciążyć powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »