Kategoria: Alimenty

Jak uniknąć stawienia się na sprawie o podwyższenie alimentów?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-08

Mam dwoje dzieci, które mieszkają ze swoim ojcem. Ja mieszkam za granicą. Czy jeżeli mąż wystąpi o podwyższenie alimentów, to mogę uniknąć stawienia się na rozprawie? Na co powinnam uważać?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.io.

W pierwszej kolejności pozwoli Pani, że wskaże na przepis art. 135 § 1 K.r.io., zgodnie z którym zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że potrzeby dzieci wraz z ich wiekiem będą wyższe, ale nie można zapominać, że wysokość świadczenia alimentacyjnego jest uzależniona także od Pani zarobkowych i majątkowych możliwości.

Zachodzi nadto pytanie, czy jest Pani zameldowana w Polsce. Jeżeli tak, radzę się wymeldować, bowiem ojciec dziecka, znając ten adres, ma możliwość jego wskazania i uzyskania wyroku zaocznego. Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Jeżeli będzie Pani zameldowana w Polsce, wówczas sąd po sprawdzeniu, czy odpis pozwu został wysłany na adres Pani zameldowania, będzie mógł wydać wyrok zaoczny.

Wymeldowanie także nie czyni Panią bezpieczną, gdyż w tej sytuacji sąd na wniosek powoda będzie mógł ustanowić dla Pani kuratora dla doręczeń. Powyższe powoduje jednak, ze ktoś w Pani imieniu zajmuje stanowiska, a bynajmniej teoretycznie takie stanowisko powinno zostać zajęte. Wymeldowując się z Polski ,winna Pan jednak co najmniej raz na 2 miesiące zadzwonić do sądu miejsca zamieszkania dzieci celem ustalenia przez Biuro Obsługi Interesanta (BOI), czy przeciwko Pani toczy się jakaś sprawa, a jeżeli tak, kto jest stroną, o co i od kiedy. Samokontrola jest zatem najlepszym sposobem ochrony, bowiem wymeldowanie chroni Pani przed wyrokiem zaocznym, ale nie przed wyrokiem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »