Kategoria: Alimenty

Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-11-06

Płacę alimenty na rzecz syna, który ma już 29 lat. Syn ukończył studia i potem rozpoczął kolejne. Obecnie syn utrzymuje, że kontynuuje studia, jednak mam podstawy, aby temu nie wierzyć. Z tego co wiem nie podjął żadnej pracy. Czy jestem nadal zobowiązany płacić alimenty? W jakim trybie mogę zaprzestać płacenia? Czy jeśli mam nadal płacić alimenty, to czy mogę zwrócić się do sądu, aby nakazał synowi przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego, że nadal jest studentem?

Jeżeli chodzi o roszczenia alimentacyjne, to zgodnie z art. 133 K.r.o. (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Na stan istniejącej jeszcze niemożności utrzymania się może powołać się dziecko, u którego:

  • możliwość podjęcia pracy zarobkowej potencjalnie ani rzeczywiście nie wystąpiła;
  • możliwość podjęcia pracy potencjalnie wystąpiła, ale praca nie została podjęta z przyczyn uzasadnionych, np. ze względu na stan zdrowia lub dalsze nieprzerwane kontynuowanie nauki.

Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby dorosłe dziecko żądało od rodziców alimentów, jeżeli zaistnieje jedna z opisanych przyczyn, czyli brak możliwości samodzielnego utrzymania się lub niedostatek. Przepisy nie określają terminu, w jakim ustaje obowiązek alimentacyjny, wskazując jedynie, że obowiązek ten trwa tak długo, jak dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10.12.1998 r. (sygn. akt I CKN 1104/98), jeżeli dorosłe dziecko ma wyuczony zawód i możliwość pracy oraz chce dalej kontynuować naukę, rodzice obowiązani są łożyć na jego utrzymanie w miarę swoich materialnych możliwości.

Każda sprawa wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego traktowana jest indywidualnie; w szczególności ocenie sądu podlega, czy i w jakim zakresie dziecko dołożyło starań w celu przygotowania się do samodzielnego utrzymania.

Wygaśnięcie obowiązku dostarczania środków utrzymania następuje dopiero, gdy dziecko zostaje należycie przygotowane do samodzielnej egzystencji, co w szczególności w dzisiejszych czasach oznacza uzyskanie odpowiedniego do możliwości dziecka wykształcenia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18.09.2001 r., sygn. akt III SA 974/00).

Przyjęła się w praktyce linia orzecznictwa, zgodnie z którą w przypadku pobierania nauki na studiach wyższych górną granicą wieku, do jakiego trwa obowiązek alimentacyjny względem dziecka, jest ukończenie 26 roku życia. Po tym okresie jedynie szczególne względy mogą powodować dalsze trwanie obowiązku alimentacyjnego.

Rodzice – w myśl art. 133 § 3 K.r.o. – mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

W przypadku istnienia obowiązku alimentacyjnego orzeczonego przez sąd, uchylenie takiego orzeczenia może nastąpić jedynie w postępowaniu sądowym.

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego należy opłacić opłatą sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Wartością tą będzie suma świadczeń alimentacyjnych za okres 12 miesięcy.

Może Pan też złożyć do sądu wniosek o zobowiązanie syna do przedstawienia zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, ewentualnie o przesłuchanie syna na okoliczność podjęcia pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »