Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć się przed sprzedażą połowy domu?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-09-06 • Aktualizacja: 2020-05-31

Brat jest od wielu lat rozwiedziony. Rozwód orzeczono z winy brata, płaci byłej żonie alimenty, mają dziecko, które jest już pełnoletnie i pozostaje na własnym utrzymaniu. Obecnie brat przebywa za granicą. Na działce, która jest własnością brata, stoi dom będący wspólnym majątkiem (połowa brata, połowa jego byłej żony). Czy była żona może sprzedać swoją połowę wspólnego domu, a jeżeli tak, to jak można się przed sprzedażą połowy domu zabezpieczyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zabezpieczyć się przed sprzedażą połowy domu?

Majątek wspólny i majątek osobisty małżonków

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:


„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.


§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

Natomiast według art. 33 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:


1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Budowa domu na gruncie należącym do jednego z małżonków

Wskazywał Pan, że grunt, na którym posadowiony jest dom mieszkalny, jest wyłączną własnością Pana brata, zaś wspólny jest jedynie sam budynek mieszkalny (wspólne są nakłady na grunt Pana brata). Tak więc była żona Pana brata nie ma żadnej możliwości dysponowania częścią domu, bowiem zgodnie z prawem cywilnym sam dom nie jest jej własnością, gdyż jest on częścią składową gruntu i dzieli stan prawny tego gruntu.

Podstawą powyższego twierdzenia są przepisy art. 47 i 48 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.


§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.


§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych”.

Czy można sprzedać wspólnie postawiony dom bez podziału majątku?

Natomiast według art. 48 „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”.
Tak więc na dobrą sprawę dom jest własnością Pana brata i nikt poza nim nie ma możliwości jego sprzedaży (tylko Pana brat jest właścicielem w księdze wieczystej nieruchomości).

Jest jeszcze inna przeszkoda, a mianowicie brak orzeczenia lub umowy dotyczącej podziału majątku wspólnego. Majątek wspólny jest majątkiem bezudziałowym. Wprawdzie po rozwodzie wspólność przekształca się w rozdzielność majątkowa, ale przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku wspólnego powinny zostać podzielone. Dopiero wtedy nabędą swój odrębny, ułamkowy charakter (niestety na skutek różnego rozumienia majątku wspólnego po ustaniu wspólności widziałem już niejednokrotnie próby notariuszy sprzedaży nieruchomości bez podziału majątku przyjmującej apriori, że małżonkom przysługują automatycznie równe udziały po 1/2 – jest jednak margines).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo pracy

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika »