Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konkubina wyprowadziła się z dziećmi - szanse na zamieszkanie dzieci z ojcem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-05

Żyję z kobietą w konkubinacie, mam z nią 2 dzieci. W związku z brakiem porozumienia (ciągłe awantury ze strony konkubiny) musieliśmy się rozstać. Dzieci i konkubina mieszkały u mnie (dzieci od urodzenia oboje), jednak zameldowane były u rodziców konkubiny. W tej chwili zabrała ona dzieci i wyjechała do rodziców do miejsca zameldowania. Jakie są szanse że dzieci będą mieszkały u mnie? Konkubina pozostaje pod opieką lekarza specjalisty psychologa i psychiatry (wizyty dobrowolne).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konkubina wyprowadziła się z dziećmi - szanse na zamieszkanie dzieci z ojcem

 

Brak porozumienia między rodzicami w sprawie miejsca zamieszkania dzieci po rozstaniu rodziców

Zgodnie z art. 26 § 2 K.c. „jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy”.

W mojej ocenie, miejsce pobytu dziecka należy do istotnych spraw dziecka. Jako że ustawodawca wskazuje, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, to jednak w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, „przepis ten wiąże się z treścią art. 93 § 1, z którego wynika, że zasada przynależności władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie oznacza wspólnego jej przysługiwania, tj. aby akty wykonywania tej władzy rodzice mogli podejmować tylko razem. Art. 97 § 1 wyjaśnia, że w zasadzie każde z rodziców władzę rodzicielską wykonuje osobno. Ważny wyjątek od tej zasady, co należy podkreślić, wynika z § 2 stanowiącego, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie”.

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dzieci co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami

W mojej ocenie w opisanym przez Pana stanie faktycznym nie można swojego żądania oprzeć na treści art. 106 K.r.io., zgodnie z którym „jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka”, bowiem Pana żądanie nie zmierza do zmiany wykonywania władzy rodzicielskiej. Innymi słowy chodzi jedynie o zmianę miejsca pobytu dzieci, a nie o ograniczenie władzy rodzicielskiej matce dzieci. Jeżeli bowiem zmiana miejsca pobytu dzieci wiązałaby się z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, wówczas zasadne jest podnoszenie żądania na mocy art. 106 K.r.io.

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dzieci, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń woli, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

Podstawę prawną wniosku stanowi przepis art. 97 § 2 K.r.io. oraz art. 582 Kodeksu postępowania cywilnego. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Innymi słowy, złożenie wniosku na podstawie art. 97 § 2 K.r.io. winno nastąpić w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dzieci. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dzieci podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

Droga sądowa jest konieczna, wówczas gdy między Państwem nie będzie zgody co do miejsca zamieszkania dzieci.

Problemy psychiczne matki i przejęcie opieki nad dziećmi przez ojca 

Niestety nie wskazuje Pan w treści pytania, w jakim wieku są dzieci. Powyższe będzie miało bardzo istotne znaczenie dla Pana żądania, bowiem zachodzi pytanie, czy dzieci będą mogły się same wypowiedzieć w sprawie, czy też nie. Jeżeli dzieci są małe, wówczas sąd nie będzie rozpytywał dzieci o zdanie, a jedynie zda się na dowód z opinii biegłego psychologa dziecięcego lub opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Nie ulega wątpliwości, że dokumentacja medyczna przemawia za Panem, gdyż dzieci mogą nie mieć w matce wsparcia, jakiego potrzebują. Zachodzi jednak pytanie, jak dotychczas wyglądało wykonywanie władzy rodzicielskiej? Czy Pan brał aktywny udział w wychowaniu dzieci, czy jedynie zarabiał na utrzymanie rodziny? Sąd będzie bowiem badał sytuację dzieci na wypadek zamieszkiwania u Pana. Czy zna Pan potrzeby dzieci? Jak często został Pan z dziećmi sam? Czy może Pan liczyć na pomoc osób trzecich w wychowaniu dzieci? Zakładając sprawę o zmianę miejsca zamieszkania, na pewno musi się Pan liczyć z przeprowadzeniem wywiadu kuratorskiego, którego celem będzie ustalenie warunków mieszkaniowych, Pana opinii w lokalnym środowisku. Wywiad taki będzie także przeprowadzony u matki dzieci. Jeżeli rodzice byłej partnerki są od czegoś uzależnieni, co może mieć negatywny wpływ na wychowanie dzieci, proszę na tę okoliczność także wskazywać.

Reasumując, dokumentacja medyczna na pewno świadczy na Pana korzyść, ale sąd nie będzie tylko na jej treści opierał swojego orzeczenia. Na pewno będzie badana Pana miejsce zamieszkania, opinia w lokalnym środowisku itp. Identyczny wywiad winien być przeprowadzony u matki dzieci. Nadto nie bez znaczenie dla sprawy będzie także sama wola dzieci, ale ta uzależniona jest od ich wieku, stopnia rozwoju i wykazywanej dojrzałości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki