Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawić, by dzieci zostały ze mną, a nie z konkubiną?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-05

Żyję z kobietą w konkubinacie, mam z nią 2 dzieci. W związku z brakiem porozumienia (ciągłe awantury ze strony konkubiny) musieliśmy się rozstać. Dzieci i konkubina mieszkały u mnie (dzieci od urodzenia oboje), jednak zameldowane były u rodziców konkubiny. W tej chwili zabrała ona dzieci i wyjechała do rodziców do miejsca zameldowania. Jakie są szanse że dzieci będą mieszkały u mnie? Konkubina pozostaje pod opieką lekarza specjalisty psychologa i psychiatry (wizyty dobrowolne).

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.io.

Zgodnie z art. 26 § 2 K.c. „jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy”.

W mojej ocenie, miejsce pobytu dziecka należy do istotnych spraw dziecka. Jako że ustawodawca wskazuje, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, to jednak w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, „przepis ten wiąże się z treścią art. 93 § 1, z którego wynika, że zasada przynależności władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie oznacza wspólnego jej przysługiwania, tj. aby akty wykonywania tej władzy rodzice mogli podejmować tylko razem. Art. 97 § 1 wyjaśnia, że w zasadzie każde z rodziców władzę rodzicielską wykonuje osobno. Ważny wyjątek od tej zasady, co należy podkreślić, wynika z § 2 stanowiącego, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie”.

W mojej ocenie w opisanym przez Pana stanie faktycznym nie można swojego żądania oprzeć na treści art. 106 K.r.io., zgodnie z którym „jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka”, bowiem Pana żądanie nie zmierza do zmiany wykonywania władzy rodzicielskiej. Innymi słowy chodzi jedynie o zmianę miejsca pobytu dzieci, a nie o ograniczenie władzy rodzicielskiej matce dzieci. Jeżeli bowiem zmiana miejsca pobytu dzieci wiązałaby się z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, wówczas zasadne jest podnoszenie żądania na mocy art. 106 K.r.io.

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dzieci, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń woli, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

Podstawę prawną wniosku stanowi przepis art. 97 § 2 K.r.io. oraz art. 582 Kodeksu postępowania cywilnego. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Innymi słowy, złożenie wniosku na podstawie art. 97 § 2 K.r.io. winno nastąpić w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dzieci. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dzieci podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

Droga sądowa jest konieczna, wówczas gdy między Państwem nie będzie zgody co do miejsca zamieszkania dzieci.

Niestety nie wskazuje Pan w treści pytania, w jakim wieku są dzieci. Powyższe będzie miało bardzo istotne znaczenie dla Pana żądania, bowiem zachodzi pytanie, czy dzieci będą mogły się same wypowiedzieć w sprawie, czy też nie. Jeżeli dzieci są małe, wówczas sąd nie będzie rozpytywał dzieci o zdanie, a jedynie zda się na dowód z opinii biegłego psychologa dziecięcego lub opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Nie ulega wątpliwości, że dokumentacja medyczna przemawia za Panem, gdyż dzieci mogą nie mieć w matce wsparcia, jakiego potrzebują. Zachodzi jednak pytanie, jak dotychczas wyglądało wykonywanie władzy rodzicielskiej? Czy Pan brał aktywny udział w wychowaniu dzieci, czy jedynie zarabiał na utrzymanie rodziny? Sąd będzie bowiem badał sytuację dzieci na wypadek zamieszkiwania u Pana. Czy zna Pan potrzeby dzieci? Jak często został Pan z dziećmi sam? Czy może Pan liczyć na pomoc osób trzecich w wychowaniu dzieci? Zakładając sprawę o zmianę miejsca zamieszkania, na pewno musi się Pan liczyć z przeprowadzeniem wywiadu kuratorskiego, którego celem będzie ustalenie warunków mieszkaniowych, Pana opinii w lokalnym środowisku. Wywiad taki będzie także przeprowadzony u matki dzieci. Jeżeli rodzice byłej partnerki są od czegoś uzależnieni, co może mieć negatywny wpływ na wychowanie dzieci, proszę na tę okoliczność także wskazywać.

Reasumując, dokumentacja medyczna na pewno świadczy na Pana korzyść, ale sąd nie będzie tylko na jej treści opierał swojego orzeczenia. Na pewno będzie badana Pana miejsce zamieszkania, opinia w lokalnym środowisku itp. Identyczny wywiad winien być przeprowadzony u matki dzieci. Nadto nie bez znaczenie dla sprawy będzie także sama wola dzieci, ale ta uzależniona jest od ich wieku, stopnia rozwoju i wykazywanej dojrzałości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Sprostowanie do pozwu o przyznanie pełnej opieki nad synem

Od 4 lat syn mieszka z ojcem. Tak ustaliliśmy oboje miedzy sobą. Mamy takie same prawa do dziecka. Od kilku miesięcy były partner całkowicie odebrał mi...

Problem z byłym chłopakiem, ojcem dziecka

Wyjechałam do pracy za granicę, zabrałam ze sobą dziecko. Mój były chłopak nie wyraża na to zgody, mimo że do tej pory nie interesował się dzieckiem. Co...

Pismo o ustalenie ojcostwa po 10 latach

Dostałem urzędowe pismo o ustalenie ojcostwa na adres domowy rodziców. Od 9 lat przebywam za granicą. Założyłem tutaj rodzinę. Rok przed wyjazdem...

Utrzymywanie nieletniej córki i pozwolenie jej mieszkać samej

Rozwodzę się z żoną, mamy dwie nieletnie córki: jedna ma 7 lat, druga 17 lat. Ta starsza chce zostać w domu. Żona wyjechała z Polski...

Zmiana w opiece nad dzieckiem bez sądu

W wyroku rozwodowym sąd powierzył matce opiekę nad dzieckiem, ale nam obojgu pozostawił władzę rodzicielską, zasądzając alimenty ode mnie na rzecz syna....

Czy mogę wyjechać z dziećmi na miesiąc na wakacje?

Ojciec moich dzieci ze względu na stosowanie przemocy domowej ma sądowy zakaz zbliżania się. Ja pracuję za granicą. Chciałabym się udać teraz do Polski na...

Powrót dziecka do ojca

Jestem po rozwodzie z żoną. Nasza 15-letnia córka mieszka z nią w Anglii. Chce jednak teraz wrócić do Polski i do mnie na stałe, na co...

Wyjazd z dzieckiem do Niemiec dla polepszenia jego bytu

Mam 2,5-letniego synka z niesformalizowanego związku. Z ojcem dziecka przez pierwsze 1,5 roku po narodzinach syna mieszkaliśmy razem, natomiast od roku...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »