Kategoria: Dzieci

Jak objąć wnuki opieką prawną?

Marek Gola • Opublikowane: 2018-02-07

Wspólnie z żoną opiekujemy się wnukami. Ich rodzice mieszkają i pracują za granicą. Byliśmy parę miesięcy rodziną zastępczą, ale wycofaliśmy się z tego i chcielibyśmy to zamienić na opiekę prawną. Jak to wygląda w świetle prawa? Jak objąć wnuki opieką prawną?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pana pytania wynika, że wspólnie z żoną opiekuje się Pan wnukami. Rodzice dzieci na co dzień zamieszkują poza granicami kraju. W przeszłości był Pan wspólnie z żoną rodziną zastępczą, ale po jakiś czasie wycofaliście się Państwo z tego. Wolą Państwa jest zostanie opiekunami prawnymi.

Istotne dla Państwa znaczenie ma fakt, że rodzice wnuków żyją i posiadają pełną władzę rodzicielską. Co do zasady opiekunami prawnymi dziecka są rodzice. Ze względu jednak na zamieszkiwanie rodziców poza granicami kraju, należałoby się zastanowić nad zawieszeniem władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Możliwe jest bowiem ustanowienie opiekuna prawnego, jeżeli rodzice nie żyją, są pozbawieni władzy rodzicielskiej lub ich władza jest zawieszona, rodzice nie są znani, lub nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych.

Mając na uwadze powyższe należałoby się zastanowić nad zawieszeniem władzy rodzicielskiej rodziców nad dziećmi i ustanowienie Państwa opiekunami prawnymi tychże.

Jak podnosi się w literaturze przedmiotu: „Przesłanką zawieszenia władzy rodzicielskiej jest przemijająca przeszkoda w jej wykonywaniu. Chodzi tu więc – w przeciwieństwie do trwałej przeszkody z art. 111 § 1 – o takie przeszkody, które ze względu na swój charakter zazwyczaj ustają i można się spodziewać podjęcia przez rodziców, którym poza tym nie brak ku temu kwalifikacji, dalszego wykonywania tej władzy. Nie jest to jednak jedyna przesłanka. Z zawartego w art. 110 § 1 zwrotu »sąd może«, odnoszącego się do zawieszenia władzy rodzicielskiej wynika, że w zasadzie decyzja, czy zawieszenie jest potrzebne, zależy od uznania sądu, które oczywiście nie może być dowolne, lecz musi być podyktowane dobrem dziecka i wszechstronną oceną całokształtu okoliczności sprawy”.

Co istotne zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie. Wyraźnie podkreślić należy, iż zawieszenie władzy rodzicielskiej jest możliwe wówczas, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej ustanie w niedługim czasie, który będzie możliwy do określania, i nastąpi to przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości.

W opisywanym przez Państwa przypadku możliwe byłoby wskazywanie, że rodzice mają już określoną datę powrotu do kraju, co z kolei rodzi możliwość zawieszenia władzy rodzicielskiej do czasu ich powrotu.

Kolejnym krokiem może być pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej, aczkolwiek krok ten jest w mojej ocenie ostateczny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »