Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Informowanie o rozdzielności majątkowej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-11-16 • Aktualizacja: 2022-04-04

Posiadam notarialną umowę rozdzielności majątkowej. Umowa została zawarta pół roku temu, a my jesteśmy małżeństwem od 12 lat. Od 8 lat mój mąż ma działalność. Czy jeśli będę informować kontrahentów męża o naszej rozdzielności, to nie będą mnie obciążać żadnymi kosztami? Mąż jest też wspólnikiem spółki – czy rozdzielność zgłasza się do KRS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Informowanie o rozdzielności majątkowej

Czy małżeńska umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową uchroni jednego małżonka przed długami drugiego z nich?

Względem osób trzecich, np. kontrahentów spółki, małżonkowie mogą powoływać się na zmianę lub wyłączenie wspólności tylko wtedy, gdy zawarcie umowy majątkowej i jej rodzaj były tym osobom wiadome (art. 47 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jeżeli osoba trzecia nie zostanie powiadomiona o zawarciu takiej umowy przed powstaniem wierzytelności względem jednego z małżonków, małżonkowie odpowiadają tak, jakby umowa majątkowa małżeńska nie została nigdy zawarta.

Ograniczenie skuteczności małżeńskich umów majątkowych przewidziane w art. 471 (którego odpowiednikiem przed zmianą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonaną ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. był art. 47 § 2) ma na celu ochronę wierzycieli, którym przysługuje prawo zaspokojenia ich wierzytelności z majątku wspólnego małżonków albo z majątku osobistego jednego z nich.

Skuteczność małżeńskiej umowy majątkowej względem innej osoby, uzależniona jest od wiedzy tej osoby o fakcie zawarcia umowy oraz jej rodzaju, tj. czy jest to umowa rozszerzająca wspólność ustawową, ograniczająca tę wspólność, ustanawiająca rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Nie jest wymagane, żeby inna osoba znała treść umowy i szczegółowy zakres rozszerzenia lub ograniczenia wspólności.

Zobacz również: Przywrócenie wspólności majątkowej

Powiadomienie kontrahentów jednego z małżonków o zawarciu przez niego umowy o rozdzielności majątku 

Małżeńska umowa majątkowa jest skuteczna względem innej osoby wówczas, gdy o jej zawarciu oraz rodzaju osoba ta powzięła wiadomość przed powstaniem przysługującej jej wierzytelności (uchwała SN z dnia 3 kwietnia 1980 r., sygn. akt III CZP 13/80, OSNCP 1980, nr 7–8, poz. 140 z glosami: A. Dyoniaka, OSPiKA 1981, nr 5, poz. 76 i Z. Świebody, NP 1981, nr 10-12, s. 220). Uściślając tę wypowiedź, należałoby raczej powiedzieć, że właściwą w tym wypadku jest nie chwila powstania wierzytelności, lecz powstania między małżonkami lub jednym z nich a inną osobą stosunku prawnego, z którego wynika wierzytelność tej osoby (J. St. Piątowski, w: System…, s. 525 i 526).

Ciężar dowodu, że inna osoba wiedziała o zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej oraz jej rodzaju, spoczywa na małżonkach lub jednym z nich, którzy powołują się na zawarcie umowy (art. 6 Kodeksu cywilnego).

Jeżeli zawarcie przez małżonków umowy majątkowej oraz jej rodzaj nie było wiadome innej osobie, zachodzi w stosunku do tej osoby bezskuteczność względna częściowa umowy, sięgająca tak daleko, jak tego wymaga ochrona jej interesów. Względem tej innej osoby stosunki majątkowe małżonków ocenia się wówczas tak, jakby postanowienia umowy godzące w ich interes nie istniały: zamiast postanowień umowy, które są bezskuteczne, mają zastosowanie zasady ustroju majątkowego, jakiemu małżonkowie podlegaliby, gdyby nie zawarli umowy.

Tak – powinna Pani dla własnego dobra powiadomić kontrahentów, ale w taki sposób, aby miała Pani dowód. Wówczas nie będą mogli egzekwować od Pani jakichkolwiek wierzytelności.

Wspomnę tylko na marginesie, iż obecnie tytuł wykonawczy przeciwko małżonkowi może ograniczać się do egzekucji z majątku wspólnego – jeśli takowego nie Państwo posiadacie – nie ma obaw.

Zgodnie z treścią art. 38 pkt 2a ustawy o KRS „w dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje”.

Zatem rozdzielność powinna być zgłoszona.

Zobacz również: Rozdzielność majątkowa skutki podatkowe

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »