Kategoria: Alimenty

Gdzie złożyć pozew o alimenty, gdy przebywam za granicą?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-12

Od kilku lat mieszkam z dzieckiem za granicą, natomiast ojciec dziecka mieszka w Polsce i od 2 lat nie płaci alimentów. Chciałabym złożyć pozew o alimenty, ale nie wiem, czy mogę to zrobić w Polsce, czy musi to być kraj obecnego zamieszkania?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. Zasadne jest wskazanie na treść art. 32 K.p.c., zgodnie z którym powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Mając na uwadze powyższe, wydawać by się mogło, że sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania dziecka. Powyższy przepis art. 32 K.p.c. stanowi jednak wyjątek od powszechnie obowiązującej zasady wytaczania powództwa według miejsca zamieszkania pozwanego. Wynika to bezpośrednio z art. 27 § 1 K.p.c., zgodnie z którym powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego.

Reasumując, powództwo o alimenty może Pani złożyć do polskiego sądu powszechnego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, tj. zobowiązanego, a niepłacącego alimentów ojca.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »