Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dylematy i niejasności związane z podziałem majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-04-27

Mąż domaga się ustanowienia rozdzielności majątkowej. Zanim podejmę decyzję o zgodzie, chciałabym wiedzieć, jak w przypadku przyszłego podziału majątku wspólnego (np. za kilka lat) będzie wyglądał taki podział, tj. czy pod uwagę będzie brany stan majątku na dzień ustanowienia rozdzielności majątkowej? Jak będą dzielone np. oszczędności każdego z nas lub firma, którą mąż w tej chwili prowadzi? Czy w jakiś sposób powinnam się do tego przygotować, żeby w przyszłości nie mieć problemów z podziałem majątku wspólnego? Co z oszczędnościami sprzed ustanowienia rozdzielności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na samym początku pozwolę sobie zaznaczyć, iż ustanowienie rozdzielności majątkowej w sytuacji, gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, jest rozwiązaniem często spotykanym, i to nie dlatego, aby ukryj majątek przed małżonkiem, a dlatego, aby ograniczyć odpowiedzialność jednego z małżonków za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez współmałżonka.

Z Pani relacji wynika, że mąż prowadzi działalność gospodarczą i zaproponował ustanowienie rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa może być ustanowiona w drodze umowy majątkowej małżeńskiej zawartej u notariusza pod rygorem nieważności lub w wyjątkowych wypadkach przez sąd (orzeczenie przymusowej rozdzielności przez sąd jest zwykle trudne do osiągnięcia ze względu na konieczność zaistnienia określonych przesłanek, np. trwonienie majątku lub długotrwała separacja faktyczna).

Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy Panią a Pani mężem zakończy się byt majątku wspólnego. Przedmioty wchodzące do majątku wspólnego od tej chwili będą stanowiły współwłasność regulowaną nie przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a Kodeks cywilny. Podział majątku jest możliwy, ale niekonieczny, chociaż potem daje jasność, co do którego małżonka należy.

Na Pani pierwsze pytanie odpowiem następująco, iż skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd. Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej (podpisania rozdzielności majątkowej), zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.

Co do majątku wspólnego, to stosownie do art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Zgodnie z art. 33 tej ustawy „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Z powyższego wynika, iż zasadą jest, że wszelkie przedmioty majątkowe, jak też wynagrodzenie każdego z małżonków uzyskane w czasie trwania wspólności wchodzą do majątku wspólnego małżonków.

Pyta Pani, co z oszczędnościami zebranymi w trakcie trwania wspólności majątkowej. Otóż jeżeli te oszczędności pochodzą z wynagrodzenia za pracę, z działalności gospodarczej, to wchodzą one do majątku wspólnego i będą podlegały podziałowi. Oczywiście ich stan (na kontach) powinien być Pani znany i w miarę możliwości powinna Pani sporządzić wydruki z rachunków na dzień ustania rozdzielności, aby mieć pewność, że współmałżonek posiadający środki wspólne na swoim rachunku bankowym nie „uciekł” z nimi po ustaniu wspólności. Potem ich wysokości Pani już nie wykaże.

Co do prowadzonej przez Pani męża działalności gospodarczej – nie mam informacji, w jakiej formie jest ona prowadzona (jednoosobowa działalność czy też spółka osobowa lub kapitałowa). Przyjmuję więc, że Pani mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Obecnie (w trakcie wspólności) przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej dochody z tej działalności wchodzą do majątku wspólnego małżonków, ale wchodzą również długi. Jeżeli kiedyś powstałoby zadłużenie, wierzyciele mogliby dochodzić roszczeń z Państwa majątku wspólnego. Jako właściciel Pani mąż odpowiada osobiście za wszystkie długi firmy, to znaczy, że w przypadku niepowodzenia – jeśli zaciągnął kredyt lub ma długi w stosunku do dostawców – może stracić swoje oszczędności, a także to, co posiada, np. dom lub samochód, oraz to, co wchodzi w skład Państwa majątku wspólnego.

Firma jednoosobowa lub indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest jedna osoba – osoba fizyczna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zatrudniać pracowników. Nazwą „jednoosobowa działalność gospodarcza” nie można się sugerować, ponieważ dotyczy ona formy własności firmy: firma należy do jednego właściciela.

Pani mąż faktycznie prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Przedsiębiorstwo w świetle Kodeksu cywilnego stanowi ono zorganizowany zbiór składników majątkowych i niemajątkowych, to jednak wchodzi najczęściej do wspólnego majątku.

Nie mam informacji dotyczącej prowadzonej firmy przez Pani męża. Czy została założona w trakcie trwania małżeństwa, czy przed jego zawarciem oraz czy środki na zakup przedmiotów majątkowych wchodzących do przedsiębiorstwa (np. nieruchomość, na której wybudowane jest biuro, samochody, maszyny, wyposażenie) były dokonywane z majątku wspólnego, czy też osobistego.

Jeśli firma powstała przed zawarciem małżeństwa, dla ustalenia majątku istotne są nakłady z okresu trwania małżeństwa. Dzięki inwestycjom wzrasta wartość przedsiębiorstwa – buduje się kolejny budynek, magazyn i nawet, jeśli staną one na działce, która należała do jednego z małżonków, to przedsiębiorstwo rozwija się dzięki wspólnie zarobionym pieniądzom, w tym uzyskanym przez przedsiębiorcę.

Oceniając, czy przedsiębiorstwo weszło do majątku wspólnego, należy ustalić jego skład. Jeżeli maszyny i generalnie wszelkie przedmioty służące do prowadzenia działalności były zakupione w trakcie trwania małżeństwa, to wchodzi ono do majątku wspólnego i będzie podlegało podziałowi.

Istotne jest wszystko, gdyż Pani w zależności od okoliczności ma prawo wyboru, czy chce podziału przedsiębiorstwa, czy uzyskania tylko niektórych jego składników albo pieniędzy w zamian za te składniki.

Jeszcze raz zaznaczam, jeżeli przedsiębiorstwo zostało utworzone w czasie trwania związku małżeńskiego, to wchodzi ono do majątku wspólnego.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż przedsiębiorstwo to nie tylko środki trwałe, ale też inne aktywa i pasywa (np. długi, zobowiązania), które obrazują rzeczywistą sytuację firmy i od niej zależy decyzja, czy żądać podziału przy uwzględnieniu całego przedsiębiorstwa, czy tylko niektórych jego składników. Jeśli firma kwitnie, ma nieruchomości, ruchomości i pełne konto, warto myśleć o podziale przedsiębiorstwa, co oznacza w praktyce podział jego wartości, bo jest na dużym plusie.

Ta wartość w przypadku dobrze prosperującej firmy może być jeszcze powiększona o to, co może ona zarobić w przyszłości. Jeżeli jednak firma jest tak zadłużona, że w ostatecznym rozliczeniu jej wartość jest bliska zeru, dzielenie się przedsiębiorstwem jest ryzykowne. Lepiej wówczas wskazywać we wniosku nie przedsiębiorstwo, lecz jego aktywa, wchodzące w jego skład nieruchomości, urządzenia, samochody, środki zgromadzone na rachunku. Sąd dzieli wyłącznie aktywa.

Oczywiście do takiej wyceny zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego poszczególnych składników będzie powołany biegły, chyba że Pani i Pani mąż zgodnie przyjmiecie, że wyrażacie zgodę na wspólnie zaproponowaną cenę.

Należy zaznaczyć, że gdy przedmiotem podziału ma być przedsiębiorstwo, biegły stawia także prognozę dalszego rozwoju firmy, gdyż ten, kto zostanie z przedsiębiorstwem, ma jeszcze dodatkowy zysk z działającej na rynku firmy.

Powinna Pani więc przed podziałem uzyskać od męża pisemną deklarację o stanie finansowym przedsiębiorstwa oraz o stanie jego kont i oszczędności pochodzących ze wspólnych pieniędzy. Tutaj należy zaznaczyć, iż dochody z prowadzonej wyłącznie przez niego działalności wchodzą do majątku wspólnego (po rozdzielności majątkowej te dochody będą wchodziły do majątku osobistego osoby, która je osiąga).

Powinna Pani uzyskać od męża pisemny dokument o ewentualnie dokonanych nakładach z Pani majątku osobistego na majątek wspólny (np. sprzedała Pani przedmioty majątkowe nabyte od rodziców lub przed powstaniem małżeństwa). Jest to o tyle ważne, o ile wykazanie takich nakładów dowodami często jest już niemożliwe (wskutek np. upływu czasu). Wówczas będzie mogła Pani te nakłady rozliczyć.

Podstawą tego roszczenia będzie art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Według art. 45 każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

Zgodnie z art. 566 Kodeksu postępowania cywilnego „w sprawie o podziale majątku wspólnego rozstrzyga sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli jeden z małżonków zmarł – sąd spadku. Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd rejonowy”.

We wniosku o podział majątku należy dokładnie określić składniki majątku, podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Przede wszystkim do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość.

W przypadku rzeczy ruchomych sądy w zasadzie nie wymagają specjalnych dokumentów. Jeżeli jednak dojdzie do sporu między małżonkami, konieczne będzie przedstawienie dowodów na poparcie swoich racji. Bardzo popularnym środkiem dowodowym jest przesłuchanie świadków wskazanych przez małżonków.

Wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, dane osobowe uczestników, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • formułkę „Wniosek o podział majątku wspólnego”,
  • określenie wartości majątku podlegającego podziałowi,
  • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz przedstawienie dowodów na poparcie tych okoliczności,
  • podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • załączniki.

Wraz z wnioskiem o podział majątku należy sądowi przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej, np. wyrok rozwodowy, małżeńską umowę majątkową (w formie notarialnej), wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa.

Skład i wartość majątku ulegającego podziałowi ustala sąd. Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość według cen rynkowych z daty podziału.

Musi Pani pamiętać, iż jeśli między małżonkami istnieje rozbieżność co do wartości majątku, niezbędne może się okazać powołanie biegłego. Za opinie sporządzoną przez biegłego płacą małżonkowie. Koszty wynagrodzenia biegłego mogą wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych (szczególnie, jeśli pojawią się spory między małżonkami i trzeba będzie powołać kilku biegłych).

W postępowaniu o podział majątku każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Regulują to odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Podziału można dokonać także przed notariuszem, gdy istnieje zgoda małżonków co wartości i podziału poszczególnych przedmiotów majątkowych. Jest to postępowanie szybsze, ale może okazać się droższe (opłata zależna od wartości majątku).

Wracając do Pani wątpliwości odnośnie oszczędności uzyskanych w trakcie trwania małżeństwa, a wydatkowanych już po rozdzielności majątkowej, to jeżeli Pani mąż udowodni ich kwotę, może żądać ich rozliczenia w sprawie o podział majątku. Musi jednak je udowodnić dokumentami. Nieruchomość więc będzie należała do Pani, jednak Pani mąż będzie mógł żądać zwrotu nakładów pochodzących z majątku wspólnego na majątek osobisty (na podstawie wyżej podawanego przeze mnie art. 45).

Reasumując, sprawa o podział majątku w Pani sytuacji będzie skomplikowana, dlatego proszę pomyśleć o fachowym pełnomocniku. Na marginesie dodam, iż nieuwzględnienie rozliczeń w sprawie o podział majątku wspólnego uniemożliwia dochodzenia takich rozliczeń po jej zakończeniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Rozliczenie nakładów przy podziale majątku

Rozliczenie nakładów przy podziale majątku

Czy pieniądze wpłacone do III filaru (polisa ubezpieczeniowa) jednego z małżonków są wliczane do majątku wspólnego i należny jest ich podział...

Podział majątku przed rozwodem

Podział majątku przed rozwodem

Mąż chce złożyć pozew o rozwód, nasze dzieci są dorosłe. Mamy mieszkanie, samochody, lokaty. Zapewnia mnie, że podzielimy się majątkiem...

Podpisanie przed notariuszem zobowiązania dotyczącego podziału majątku

Podpisanie przed notariuszem zobowiązania dotyczącego podziału majątku

Czy podpisanie między byłymi małżonkami zobowiązań podziału majątku w obecności notariusza jest prawomocne, czy konieczne jest wejście na drogę...

Klauzula wykonalności przeciwko małżonce a rozwód

Przeciwko małżonce dłużnika sąd wydał klauzulę wykonalności z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku wspólnego. Jeżeli po nadaniu klauzuli...

 

Wspólne mieszkanie w kredycie

Mam wspólne mieszkanie z byłym mężem, wspólną własność zatwierdzoną aktem notarialnym (rozdzielność majątkowa). Mieszkanie kupione zostało pięć...

 

Skutki rozdzielności majątkowej

Skutki rozdzielności majątkowej

W 2005 r. zawarliśmy z mężem rozdzielność majątkową. Mieliśmy dom, firmy (męża i moją) i działkę, na której stoi firma męża....

Podział majątku wbrew byłemu małżonkowi

Podział majątku wbrew byłemu małżonkowi

Jestem 9 lat po rozwodzie. Nie przeprowadziłam dotąd sprawy o podział majątku, bo były mąż utrudniał i opóźniał rozwód, i z podziałem majątku będzie...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »