Dom wybudowany dla kochanki

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-02-13

Mój mąż wybudował dom dla swojej kochanki. Nie mamy rozwodu ani rozdzielności majątkowej. Czy ja mam prawa do tego domu? Mąż wyprowadził środki ze swojej firmy. Jestem poręczycielem kredytów męża. Co robić?

W Pani sprawie zastosowanie znajdą kolejne przepisy Kodeksu rodzinnego:

„Art. 35. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Art. 36. § 1. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

§ 2. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

§ 3. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

Art. 38. Jeżeli na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nie uprawnioną do rozporządzania prawem”.

Art. 38 wyłącza skutek nieważności czynności prawnej dokonanej przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego małżonka bądź bez jej potwierdzenia przez tego małżonka, gdy na podstawie takiej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku.

Wyłączenie skutku nieważności czynności prawnej nie następuje jednak w każdym wypadku, lecz jedynie wówczas, gdy pozwala na to odpowiednie zastosowanie przepisów o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzania prawem.

Gdy czynność prawna dokonana przez jednego z małżonków jest darowizną należącej do majątku wspólnego rzeczy ruchomej, która pozostaje w faktycznym władaniu tego małżonka (lub we współwładaniu z drugim małżonkiem), i na dokonanie której to czynności drugie z małżonków nie wyraziło zgody bądź nie potwierdziło tej czynności, w razie wydania rzeczy obdarowanemu, uzyskuje on jej własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działał w złej wierze (art. 169 § 1 Kodeksu cywilnego).

Zapewne kochanka wiedziała o stosunkach majątkowych między Państwem, więc raczej trudno będzie jej udowodnić dobrą wiarę. Aczkolwiek z drugiej strony – ważniejsze od tego jest, że to na Pani stanie ciężar wykazania, że mąż faktycznie przekazał jej te pieniądze. Innymi słowy – nawet jeśli postawił jej dom, a nie ma Pani śladu na to ani dowodu – nie wygra Pani tego. Nie jest istotne, że jej samej nie było stać na wybudowanie domu – ale należy wykazać, z=że to właśnie Pani mąż, a nie nikt inny postawił ten dom.

Ona nie będzie musiała wykazywać, skąd dostała środki. Cały ciężar wykazania spoczywa na Pani. Stąd ma Pani nikłe szanse na udowodnienie, a już na pewno na uzyskanie jakiś korzyści dla siebie, w postaci choćby zwrotu połowy tego, co mąż zainwestował.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »