Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dogadanie zmiany miejsca zamieszkania dziecka

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-01-04 • Aktualizacja: 2020-05-27

Jestem rozwiedziona, mam 15-letnią córkę. Do tej pory mieszkała z ojcem. Obecnie chciałaby zamieszkać ze mną, bo ojciec się przeprowadza. Jestem z byłym mężem w dobrych relacjach i myślę, że dogadamy się w tej kwestii. Czy jednak nie zostanę oskarżona o uprowadzenie dziecka (mieszkam w Niemczech)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dogadanie zmiany miejsca zamieszkania dziecka

Czy dziecko może zmienić miejsce stałego zamieszkania z ojca na matkę przy zgodzie obojga rodziców?

Zgodnie z art. 26 § 2 K.c.„ jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy”.

W mojej ocenie miejsce pobytu dziecka należy do istotnych spraw dziecka. Jako, iż ustawodawca wskazuje, iż o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, to jednak w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu „przepis ten wiąże się z treścią art. 93 § 1, z którego wynika, że zasada przynależności władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie oznacza wspólnego jej przysługiwania, tj. aby akty wykonywania tej władzy rodzice mogli podejmować tylko razem. Art. 97 § 1 wyjaśnia, że w zasadzie każde z rodziców władzę rodzicielską wykonuje osobno. Ważny wyjątek od tej zasady, co należy podkreślić, wynika z § 2 stanowiącego, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie” (M. Sychowicz i in. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006).

Czy sąd opiekuńczy musi wyrazić zgodę na zmianę miejsca zamieszkania dziecka jeżeli rodzice sami doszli do porozumienia?

W mojej ocenie w opisanym przez Panią stanie faktycznym nie można swojego żądania oprzeć na treści art. 106 K.r.io., zgodnie z którym „jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.”, albowiem Pani żądanie nie zmierza do zmiany wykonywania władzy rodzicielskiej. Innymi słowy, chodzi jedynie o zmianę miejsca pobytu dziecka, a nie o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka. Jeżeli bowiem zmiana miejsca pobytu dziecka wiązałaby się z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, wówczas zasadne jest podnoszenie żądania na mocy art. 106 K.r.io.

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń woli, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

Podstawę prawną wniosku stanowi przepis art. 97 § 2 K.r.io. oraz art. 582 Kodeksu postępowania cywilnego. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć. Innymi słowy, złożenie wniosku na podstawie art. 97 § 2 K.r.io. winno nastąpić w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania córki (zgodnie z wyrokiem rozwodowym). Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

Droga sądowa jest konieczna, wówczas gdy między Państwem nie będzie zgody na wyjazd córki do Pani.

Reasumując, córka nie może sama zadecydować, gdzie chce mieszkać, ale jeżeli w chwili obecnej Pani wraz z ojcem dziecka taką zgodę wyrazicie, nikt nie będzie Pani posądzał o porwanie dziecka. Zgoda winna być jednak wyrażona w formie pisemnej, najlepiej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Innymi słowy sami Państwo spisujecie porozumienie co do zmiany miejsca zamieszkania, a następnie podpisujecie je w obecności notariusza co zwiększa walor dowodowy tegoż porozumienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »