Kategoria: Dzieci

Dochód utracony a 500+

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2018-11-30

Żona w zeszłym roku pracowała krótko w Holandii (PIT holenderski), podatek odprowadziliśmy za granicą. Obecnie jest na zasiłku macierzyńskim z KRUS-u i składamy wniosek o 500+. Czy wspomniany dochód możemy wykazać jako utracony?

Prawo do świadczenia 500+ ustala się, biorąc pod uwagę przepisy o utracie dochodu (art. 2 ust. 19 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Zgodnie z artykułem 2 ust. 19 pkt c ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, utratę dochodu powoduje min. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Z kolei według art. 2 pkt 21 wspomnianej ustawy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza m.in. wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy.

Obliczając dochód w celu ustalenia prawa do świadczenia 500+, nie uwzględnia się utraconego dochodu. Według artykułu 7 ust. 1 ww. ustawy w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa pracy i polityki społecznej, umieszczonymi pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/ „w dochodzie rodziny, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, nie uwzględnia się dochodów utraconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (w przypadku wniosków składanych na okres 2017/2018 jest to rok 2016), lub po tym roku. Zamknięty katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu jest zawarty w art. 2 pkt 19 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Utrata dochodu, co do zasady, ma miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu gdyż go utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji, do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego”.

Zatem dochód uzyskany w 2016 roku w Holandii przez Pańską żonę powinien zostać wykazany jako dochód utracony i nie powinno się go uwzględniać przy obliczaniu dochodu za 2016 rok w celu ustalenia prawa do świadczenia 500+.

Z informacji udzielonej przez pracownika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, zajmującego się świadczeniami 500+ wynika, że do wniosku o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko powinno się dołączyć załącznik numer 2. Przesyłam wzór załącznika. Należy tam wpisać dochody uzyskane przez żonę w 2016 roku podczas pracy w Holandii, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Pracownik UMK potwierdził, że dochód uzyskany przez Pańska żonę należy uznać za dochód utracony. Trzeba wykazać, że dochód został utracony. Najlepiej byłoby uzyskać potwierdzenie od holenderskiego pracodawcy tego, że Pańska żona u niego pracowała. Gdyby nie było możliwości zdobycia takiego potwierdzenia, można też wykazać fakt utraty dochodu poprzez złożenie oświadczenia o utracie dochodu. Wzór takiego oświadczenia przesyłam w załączniku. Jest to oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »