Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć dzieci na przyszłość przed problemami finansowymi rodziców

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-10-14 • Aktualizacja: 2020-05-28

Prowadzimy razem z mężem działalność gospodarczą, mamy wspólność majątkową i dwoje małych dzieci. Interes idzie dobrze, ale chcielibyśmy jakoś zabezpieczyć się na przyszłość, na wypadek zmiany koniunktury, aby w razie czego nie zostać z niczym. Chcielibyśmy otworzyć rachunki w banku na nazwiska naszych dzieci; u notariusza mąż złożyłby deklarację, że będzie dobrowolnie przelewał w formie alimentów na konta dzieci określoną kwotę co miesiąc. Pytania: gdyby nasza firma upadła i zaczęliby się zgłaszać wierzyciele, czy ja jako żona mogę wnieść do sądu o nadanie klauzuli wykonalności tej deklaracji na podstawie art. 777 K.p.c. i komornik będzie ściągał alimenty od męża w pierwszej kolejności przed innymi wierzycielami? Czy środki dla dzieci zgromadzone na tych kontach z tytułu alimentów są bezpieczne, tzn. komornicy nie mogą ich zabrać na pokrycie naszych zobowiązań? Czy kwoty przekazywane przez ojca na konta dzieci z tytułu alimentów są opodatkowane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zabezpieczyć dzieci na przyszłość przed problemami finansowymi rodziców

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „ustawą”) i Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Wolą Państwa jest dobrowolne poddanie się alimentacji na rzecz dzieci.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy wolne od podatku dochodowego są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, iż jedyną granicą jest wiek dziecka (z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa powyżej). Ustawodawca nie przewidział granicy kwotowej. Innymi słowy możecie Państwo wpłacać na rzecz dzieci każdą kwotę i nie będzie to rodziło obowiązku podatkowego.

W mojej ocenie powinna Pani wystąpić do sądu nie na podstawie art. 777 K.p.c. lecz na podstawie art. 27 K.r.o. – z powództwem o zasądzenie na rzecz Pani i dzieci środków na zaspokajanie potrzeb rodziny. W ten sposób uzyska Pani zabezpieczenie nie tylko na dzieci, ale także na siebie, co z kolei pozwoli zwiększyć kwotę zabezpieczenia. Istotna dla Pani jest treść przepis art. 27 K.r.o.:

„Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.”

Celem, który statuuje art. 27 K.r.o., jest zapewnienie środków finansowych, które umożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszczególnych jej członków przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej. Obowiązek małżonków, o którym mowa w art. 27 K.r.o., tj. przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Kończy się natomiast z chwilą jego ustania lub unieważnienia. Potrzeby, o których mowa w tym przepisie, to nie tylko wspólne potrzeby całej rodziny, ale także potrzeby indywidualne poszczególnych jej członków. Dla ustalenia zakresu obowiązku małżonków, o którym mowa w art. 27 K.r.o., właściwa jest reguła, według której stopa życiowa wszystkich członków rodziny powinna być w zasadzie równa (patrz w szczególności pkt I uchwały pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, LexPolonica nr 304360, powołanej w uwadze 6; A. Szlęzak, Zasada równej stopy życiowej..., s. 37 i n.). Wyraźnie podkreślić należy, iż istnienie obowiązku małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, o którym mowa w art. 27 K.r.o., nie jest w żadnym stopniu uzależniony od tego, czy jedno z małżonków albo inny członek rodziny pozostają w niedostatku.

Wystąpienie do sądu z powództwem jest wolne od opłat. Występując z powództwem powinna Pani skierować przeciwko mężowi pozew o zapłatę na Pani rzecz kwoty np. 3000 zł tytułem przyczynienia się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Odpis pozwu zostanie mężowi doręczony. Maż winien pozew odebrać, ale w żaden sposób na niego nie odpisywać. Wówczas sąd wyda wyrok zaoczny na mocy art. 339 K.p.c. Wyrok taki zostanie doręczony mężowi, który będzie miał dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu. W przypadku niewniesienia sprzeciwu będzie Pani mogła wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie tytułu wykonawczego. Wówczas dysponuje Pani tytułem wykonawczym, a nie musi Pani czekać na nadanie klauzuli wykonalności w trybie art. 777 K.p.c.

W tej sytuacji środki na spokojnie potrzeb rodzinny byłyby zaspokajane w pierwszej kolejności. W banku moglibyście Państwo utworzyć na dzieci konto, co z kolei powodowałoby, że mąż musiałby choćby parę razy wpłacić na to konto kwotę wynikającą z wyroku zaocznego. Później dobrze byłoby gdyby tworzona była fikcyjna lista, z której wynikałoby, że mąż wpłacał kwoty z wyroku. Lista taka chroniłaby w szczególności męża, a Państwa uzgodnienia jedynie by uwiarygodniała.

Środki na rachunku dzieci są ich środkami i na dzień dzisiejszy komornik nie miałby prawa z nich prowadzić egzekucji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »