Czy uzyskane pieniądze będą tylko moje w przypadku podziału majątku?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-09-16

Niestety musze sprzedać dom (stan surowy) wybudowany na mojej działce przed ślubem. Czy pieniądze ze sprzedaży będą moje czy nasze – np. w razie rozwodu?

Przedstawił Pan bardzo krótki stan faktyczny. Aby więc odpowiedzieć na Pana pytania, muszę poczynić pewne założenia.

Przede wszystkim zakładam, że pozostaje Pan w związku małżeńskim, w którym istnieje wspólność majątkowa.

Kwestie przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (w skrócie – K.r.io.).

Stosownie do art. 31 § 1 K.r.io. „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

„Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 33 tej ustawy „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Z Pana opisu wynika, iż grunt został nabyty przed zawarciem małżeństwa z Pana środków. Podobnie dom (w stanie surowym) został budowany przed ślubem. Biorąc pod uwagę więc art. 33 K.r.io., zarówno grunt, jak i budynek, należą do Pana majątku osobistego, którym zarządza Pan samodzielnie bez udziału żony. Środki więc ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej Pana majątek osobisty wejdą na zasadzie surogacji również do Pana majątku osobistego.

Musi Pan jednak zadbać o to, by w akcie notarialnym i oświadczyć notariuszowi, że majątek ten jest Pana majątkiem osobistym i środki uzyskane z jego sprzedaży również będą stanowić taką własność.

W razie rozwodu środki ze sprzedaży tej nieruchomości nie będą podlegały podziałowi majątku wspólnego, chyba że żona będzie wykazywać, że stanowią majątek wspólny. Musi mieć Pan więc dowody na nabycie i budowę domu przed zawarciem małżeństwa (dla swojego bezpieczeństwa), bowiem na rzecz żony działa domniemanie, że wszelkie środki majątkowe uzyskane w trakcie trwania wspólności wchodzą do majątku wspólnego, chyba że małżonek udowodni, że tak nie jest.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »