Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy skoro ja nie pracuję, mąż ma płacić alimenty?

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-09-26

Mąż pracuje za granicą i bardzo dobrze zarabia. Od jakiegoś czasu nie jesteśmy razem. Ja nie pracuję. Czy w takim wypadku jest on zobowiązany płacić mi alimenty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopóki trwa małżeństwo, dopóty obie strony są zobowiązane do zaspakajania potrzeb rodziny i pokrywania w tym zakresie powstały wydatków. Stanowi o tym Kodeks rodzinny:

„Art. 27. [Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny]

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

W takiej sytuacji, gdy pozostajecie tylko w faktycznej separacji, Pani musi pokrywać wszelkie koszty związane z rodziną. Dlatego zasadne jest w zaistniałej sytuacji dochodzenie roszczeń alimentacyjny w oparciu o powyższy przepis.

Jak więc odnajdujemy w doktrynie i orzecznictwie – chodzi o potrzeby całej rodziny rozumiane zarówno jako potrzeby małżonków, dzieci i wszelkie koszty związane z tym. Komentarze prawne ukazują m.in.:

„W rozumieniu art. 27 przez rodzinę rozumie się zwykle małżonków (rodzina powstała przez zawarcie małżeństwa lub małżonków i ich wspólne dzieci małoletnie i niesamodzielne pełnoletnie, pasierbów przebywających stale we wspólnocie domowej oraz dzieci przysposobione przez jedno z małżonków w razie uzgodnionego przez małżonków wprowadzenia ich do wspólnoty domowej (odmiennie uważa B. Dobrzański, Wzajemny obowiązek…, s. 18 i n., wskazując trafnie, że wyłączną podstawę, na jakiej ojczym lub macocha mogą być zobowiązani do przyczyniania się do utrzymania pasierba, stanowi obecnie art. 144 k.c., zaś orzecznictwo Sądu Najwyższego z okresu obowiązywania Kodeksu rodzinnego (zob. orzeczenie SN z 3 maja 1955 r., II CR. 1221/54, LexisNexis nr 369359, OSN 1965, nr IV, poz. 95), wobec braku w nim odpowiednika art. 144 k.r.o., utraciło aktualność. Według jednego z poglądów za członka rodziny w rozumieniu art. 27 można również uznać dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie oraz małoletniego w rodzinie zastępczej” (tak: J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji…, s. 65–66, 72).

„Na potrzeby rodziny jako wspólnoty mieszkającej razem i wspólnie gospodarującej składają się potrzeby wspólne wszystkich jej członków (np. koszty mieszkania, opału, media) oraz potrzeby indywidualne poszczególnych osób wchodzących w jej skład (żywność, odzież, koszty kształcenia, leczenia, rozrywek). Koszty niezbędne do zaspokojenia tak rozumianych potrzeb rodziny mogą zatem składać się z kosztów prowadzenia wspólnego gospodarstwa, utrzymania i wychowania dzieci oraz zaspokajania osobistych potrzeb małżonków (np. wydatków związanych z rozwojem zawodowym małżonka, które pozwolą na utrzymanie lub zwiększenie w przyszłości dochodów, takich jak koszty związane z aplikacją radcowską” (zob. postanowienie SA w Warszawie z 29 maja 2013 r., sygn. akt VI ACz 1142/13, niepubl.).

„Zakres obowiązku, o którym mowa w art. 27, zależy od wyznaczonych poziomem życia rodziny i zobowiązanego potrzeb usprawiedliwionych, nie zaś od wszelkich potrzeb, jakie członkowie rodziny odczuwają, choćby środki materialne, którymi zobowiązany dysponuje, pozwalały na ich zaspokojenie” (zob. J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji…, s. 74).

Według wyroku Sądu Najwyższego z 24 sierpnia 1965 r. (sygn. akt I PR 330/65, LexisNexis nr 314921, OSNCP 1966, nr 6, poz. 96) „w sytuacji, w której małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, potrzeby rodziny odpowiadają sumie potrzeb obojga małżonków. W obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny mieści się też obowiązek udzielania pomocy materialnej drugiemu małżonkowi zgodnie z zasadą jednakowej stopy życiowej członków rodziny. Przedłużenie działania tej zasady przewidziane jest w pewnych wypadkach nawet na czas po rozwiązaniu małżeństwa (art. 60 § 2)”.

Do Pani więc tylko należy decyzja, czy i kiedy Pani wystąpi o alimenty z art. 27. Oczywiście służę pomocą w przygotowaniu takiego pozwu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Szalone zachowanie żony a alimenty

Jesteśmy małżeństwem od 15 lat, mamy 3 dzieci. Żona zachowuje się jak szalona. Obwinia mnie o wszystko, odcina od kontaktu z dziećmi. Ostatnio...

 

Jak uzyskać alimenty na dziecko od ojca obcokrajowca – Ukraińca

W jaki sposób wystąpić o alimenty dla dziecka od ojca obcokrajowca? Ojciec jest Ukraińcem, uznał dziecko. Dziecko ma podwójne obywatelstwo. Ojciec...

 

Alimenty dla żony od męża bez rozwodu

Alimenty dla żony od męża bez rozwodu

Jestem w separacji nieformalnej (w papierach nadal małżeństwo). Nie mam środków do życia ani prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Mąż pracuje i nie...

Rzeczywiste zarobki męża – sprawa o alimenty na dzieci

Mąż zarabia 5-6 tys. zł, ale wykazuje w dokumentach 1250 zł (netto). Obecnie żyjemy w separacji i chcę wnieść o alimenty na dwójkę naszych...

 

Zmniejszenie alimentów ze względu na powrót na stałe do Polski

Jak wygląda sprawa obniżenia alimentów na dzieci? Jestem w związku z rozwodnikiem, który ma dwoje dzieci mieszkających w Polsce, a my...

 

Żądanie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki a alimenty

Żądanie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki a alimenty

Syn w tym roku skończył technikum. Ponoć chce iść na studia. Płacę alimenty na jego utrzymanie. Zażądałam zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, ale nie...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »