Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy należą mi się wpływy z firmy założonej w czasie trwania małżeństwa?

W 2005 r. założyliśmy z mężem działalność gospodarczą na mnie (jednoosobowa bez udziału osób trzecich). Pełnomocnikiem był mąż. Jeszcze w tym samym roku firma ta została zlikwidowana i mąż założył taką samą, lecz o innej nazwie, tylko na siebie. Jako że był już w nieformalnym związku z inną kobietą, złożył pozew o odrębność majątkową i taką uzyskał. W chwili obecnej mamy sprawę o podział majątku. Czy należą mi się wpływy z firmy, skoro została założona jeszcze w czasie trwania małżeństwa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z punktu widzenia Pani interesu istotny jest art. 31 i 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [K.r.o.], zgodnie z którymi:

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1))”.

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Jak mniemam, Pani były małżonek na podstawie art. 52 K.r.o. uzyskał rozdzielność majątkową. Zgodnie z art. 52 § 1 K.r.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej może nastąpić tylko w czasie trwania małżeństwa, gdy istnieje między małżonkami wspólność majątkowa (zarówno ustawowa, jak i umowna) lub rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Uregulowane w art. 52 § 1 ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej odpowiada zniesieniu wspólności majątkowej, przewidzianemu w tym przepisie przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r.

„Wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków stają się składnikiem majątku wspólnego dopiero z chwilą ich pobrania. Wierzytelności z tytułu takich należności należą do majątku osobistego tego z małżonków, który wykonał pracę lub podjął inną działalność zarobkową (art. 33 pkt 7). O przynależności wynagrodzenia za pracę oraz dochodu z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków do majątku wspólnego decyduje pobranie ich w czasie trwania wspólności ustawowej, choćby były to należności z tytułu pracy lub innej działalności zarobkowej wykonywanych przed powstaniem wspólności.”*

Dochody z innej działalności zarobkowej, w rozumieniu art. 31 § 2 pkt 1, to dochody osiągane z prowadzonej przez małżonka działalności gospodarczej.

Ustanawiając rozdzielność majątkową, sąd obowiązany jest oznaczyć w wyroku dzień, z którym ona powstaje. Innymi słowy, mając na uwadze treść Pani pytania, wskazać należy, iż z chwilą ustanowienia rozdzielności majątkowej, tj. zniesienia ustawowej wspólności majątkowej każde z Państwa miało swój majątek odrębny. Dochód uzyskany z działalności zarobkowej byłego małżonka co do zasady powinien zatem, stosownie do treści art. 31 § 2 pkt 1 K.r.o., być objęty wspólnością majątkową. Inaczej jednak jest w Pani sytuacji, albowiem z orzeczenia rozdzielności nie istnieje między Państwem ustawowa wspólność majątkowa, co powoduje, iż dochody z działalności zarobkowej każdego z małżonków wchodzą w skład majątku osobistego.

Dochód uzyskany z działalności prowadzonej przez byłego małżonka nie podlega zatem podziałowi w ramach prowadzonego postępowania o podział majątku wspólnego.

Inaczej sytuacja by się przedstawiała, gdyby firma, którą założył Pani były małżonek, została jednak założona przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej (można np. żądać ustanowienia rozdzielności z datą wsteczną), wówczas wszystkie dochody, które zostały przez byłego małżonka pobrana od dnia założenia firmy do dnia ustanowienia rozdzielności wchodziłyby w skład majątku wspólnego. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż chodziłoby o dochody pobrane, albowiem zgodnie z art. 31 § 2 pkt 1 K.r.o. tylko pobrane dochody z innej działalności zarobkowej wchodzą w skład majątku wspólnego. Wierzytelności z tytułu działalności małżonka nie wchodziły w skład majątku wspólnego (art. 33 pkt 7 k.r.o.).

*Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 960

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawozus.pl