Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-13

Obydwoje z żoną chcemy złożyć zgodny wniosek o separację. Nie posiadamy małoletnich dzieci. Mieszkamy obecnie w Irlandii, ale wniosek chcemy złożyć w sądzie w Polsce. Czy musimy być obecni w sądzie? Czy wniosek możemy złożyć listownie lub za pośrednictwem znajomych lub rodziny?

Najpierw może zacznę od kwestii właściwości sądu. Otóż, zgodnie z treścią art. 5671 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach o separację, na zgodny wniosek małżonków, a także w sprawach o zniesienie separacji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe. W sprawach tych miejscowo właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy – sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek należy zgłosić w sądzie właściwym dla jednego z małżonków, zgodnie z art. 508.

Co prawda w myśl art. 11031 § 1 ustawy właściwość sądu i tak istnieje, bo jesteście Państwo obywatelami polskimi – przepis poniżej cytuję:

„Sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:

1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi”.

Ale osoby zamieszkałe za granicą muszą mieć obligatoryjnie ustanowionego pełnomocnika do spraw doręczeń w Polsce, chyba że zdecydujecie się Państwo na adwokata czy radcę prawnego, wówczas to on będzie odbierał pisma, więc będzie to pewna dla Państwa komplikacja dodatkowa, ale chyba konieczna z uwagi na to, co niżej Panu napiszę. Pełnomocnikiem do spraw doręczeń nie musi być prawnik, może to być ktoś z rodziny.

Następnie pyta Pan, czy wniosek możemy złożyć listownie lub za pośrednictwem znajomych lub rodziny.

W związku ze wspomnianą właściwością sądu proponowałabym zrobić tak: wysłać pozew do kogoś z rodziny, aby ta osoba złożyła go, oczywiście w 2 egzemplarzach, w sądzie i dodatkowo opłaciła, gdyż pozew taki podlega opłacie w kwocie 600 zł (art. 26 ust 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

I ostatnie Pana pytanie brzmi: Czy musimy być obecni w sądzie?

I tu niestety odpowiedź brzmi, iż teoretycznie tak, bo jak stanowi art. 442 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Tak więc po pierwsze jeśli Pan np. wniósłby pozew, to żona musiałaby w odpowiedzi na pozew napisać, iż uznaje żądanie pozwu i również chce orzeczenia separacji. Teoretycznie na mocy art. 302 możliwe jest przesłuchanie tylko jednego z Państwa, jeśli drugie np. powoła się na niemożność przyjazdu z Irlandii, ale wtedy oczywiście będzie konieczne przyznanie się do miejsca zamieszkania. Przepis cytuję:

„Art. 302. § 1. Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności spornych jedną tylko stronę, sąd oceni, czy mimo to należy przesłuchać tę stronę, czy też dowód ten pominąć w zupełności. Sąd postąpi tak samo, gdy druga strona lub niektórzy ze współuczestników nie stawili się na przesłuchanie stron lub odmówili zeznań”.

Jeśli jednak powołacie się Państwo na zamieszkanie w Irlandii, to będzie można wnioskować o przesłuchanie przez konsula RP w Irlandii.

Jak mówi bowiem art. 18 ustawy o funkcjach konsulów „na wniosek sądu lub innego właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej konsul:

1) doręcza pisma i inne dokumenty;

2) przesłuchuje strony, podejrzanych, świadków i biegłych;

3) przekazuje do wykonania sądom i innym organom państwa przyjmującego wnioski o udzielenie pomocy prawnej.

2. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 konsul wykonuje, stosując odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego, jeżeli odbiorca pisma lub innego dokumentu albo osoba, która ma być przesłuchana, jest obywatelem polskim i zgadza się dobrowolnie przyjąć pismo lub inny dokument albo złożyć zeznanie, wyjaśnienie lub opinię”.

I to chyba powinno Państwu rozwiązać problem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Wniesienie sprawy o separację

Moja żona wyjeżdża do pracy za granicę na kilka miesięcy w roku. Podejrzewam, że ma tam kochanka, ale nic nie mogę udowodnić. Przywozi mało...

Dzieci pojechały na wakacje do matki i nie chcą wrócić - co zrobić?

Dzieci pojechały na wakacje do matki, do Niemiec i nie wróciły. Oświadczyły, że postanowiły tam zostać. Czy mogę nie wyrazić na to zgody? Dzieci...

Zniesienie separacji

Zniesienie separacji

Jaka jest procedura zniesienia separacji małżeńskiej orzeczonej przez sąd? Od kilku lat mamy z mężem taką separację i postanowiliśmy to zmienić....

Separacja w rodzinie alkoholowej

Jestem mamą trójki małoletnich dzieci. Mam problem z mężem, który od czterech lat tkwi w chorobie alkoholowej. Był już kilka razy na oddziale...

Rozstanie z alkoholikiem w opinii sądu

Czy w moim przypadku jest sens składać pozew rozwodowy lub o separację? I czy mam jakiekolwiek szanse ich uzyskania w opinii sądu? Jestem...

Wniosek o separację i ustalenie miejsca pobytu dziecka przy matce

Chciałabym wnieść pozew o separację. Mieszkanie, w którym obecnie mieszkam, jest własnością męża, mamy 2-letnie dziecko. Oczywiście mąż...

Prawa męża będącego w umownej separacji

Jestem z mężem w umownej separacji. Mamy wspólne mieszkanie. Obecnie mąż przeprowadził tam krewną, której jest prawnym opiekunem. Czy mógł to...

Separacja a obowiązki męża względem żony

Od ponad 10 lat jestem w separacji. Nastąpiła rozdzielczość majątkowa i podział majątku. Żona zatrzymała mieszkanie, ja kupiłem dla siebie...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »