Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odliczenie darowizny przekazanej córce przy podziale majątku

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-12-28

Córka jest w trakcie rozwodu, przed ślubem otrzymała od nas, rodziców, darowiznę w postaci działki z rozpoczętą budową domu. Po ślubie niestety przepisała już gotowy dom (z niewielkim wkładem jej męża) na ich oboje w trybie umowy rozszerzającej majątek małżonków. Czy przy spłacie męża po rozwodzie będzie mogła odliczyć naszą darowiznę oraz remonty, za które płaciła sama?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Skutkiem umowy rozszerzającej wspólność majątkową jest powstanie jednego wspólnego majątku małżonków bez wyodrębnienia majątku osobistego. Trzeba zwrócić uwagę, że przez rozszerzenie majątek osobisty staje się majątkiem wspólnym. Nie można tu mówić o tym, że wniesienie majątku osobistego do tej formy ustroju majątkowego jest nakładem na niego. Nie można, bowiem nie ma tu majątków osobistych.

Wprawdzie art. 49 stanowi, że „nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na:

1) przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny;

2) prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

3) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

4) wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

5) niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków”.

Jednak punkt pierwszy dotyczy tylko przyszłych, po zawarciu umowy majątkowej, darowizn i spadków. Nie tych, które były majątkiem osobistym wcześniej. Przesądza o tym słowo „przypadną”.

Wcześniejszy majątek osobisty staje się majątkiem wspólnym.

W przypadku rozszerzonej umownej wspólności majątkowej art. 501 stanowi, że w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Przepis ten nie wyłącza zastosowania art. 43 § 2 i 3. Artykuł 43 § 2 stanowi natomiast, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. W tym przepisie widzę szansę dla Pani córki.

Sąd Najwyższy potwierdził to w postanowieniu z dnia 4 czerwca 2014 roku (sygn. akt II CSK 521/13): „prawidłowe jest założenie, że skoro w umowie małżonków o rozszerzeniu ich wspólności majątkowej nie ustalono nierównych udziałów w tym majątku, należy przyjąć, że wolą małżonków było, aby udziały te były równe i to niezależnie od źródeł pochodzenia tego majątku na datę zawarcia umowy”. Równość tych udziałów jest zresztą zasadą takiej wspólności. Nie oznacza to jednak, że na skutek uwzględnienia późniejszych zdarzeń wyłączona jest możliwość ustalenia przez sąd nierównych w niej udziałów. Ważnym powodem będzie tu fakt, że córka znacznie więcej poświęciła dla majątku wspólnego. Postanowienie, które tu zacytowałam, dotyczyło bardzo zbliżonej sytuacji niż sytuacja Pani córki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Egzekucja długu od byłej żony

W trakcie trwania małżeństwa zaciągnęłam wspólnie z mężem kredyt. Rozwiedliśmy się 10 lat temu i wówczas ustaliliśmy, że dług kredytowy spłaci on, w...

 

Wspólna sprzedaż domu przez byłych małżonków

Jesteśmy już kilka lat po rozwodzie. Nie było podziału majątku. Mamy wspólny dom, który w chwili obecnej chcielibyśmy wspólnie sprzedać. Czy musi...

 

Brak porozumienia w sprawie podziału majątku

Właśnie rozwiodłam się z mężem. Mamy wspólny kredyt hipoteczny na dom. Chciałabym przejąć ten kredyt, ale problem polega na braku porozumienia...

 

Wyznanie męża o zdradzie a podział majątku

Mąż wyznał mi, że mnie zdradza od dość dawna. Nie chce jednak rozwodu. Mąż jest udziałowcem w spółce, ja jestem na rencie, ale zajmowałam się...

 

Obietnice żony przed rozwodem dotyczące majątku

Jestem po obopólnym podjęciu decyzji o rozwodzie. Obecnie mieszkam sam w domku jednorodzinnym na działce, która jest majątkiem żony –...

 

Odzyskanie pieniędzy od męża w razie rozwodu

Jestem 7 lat po ślubie. Mieszkam z moim mężem w mieszkaniu po teściach, na którego wykup dałam pieniądze. Przed około 8 laty teść przepisał...

 

Uszczuplenie majątku wspólnego

Jestem po rozwodzie z mojej winy, mamy wspólne mieszkanie własnościowe. Ja od przeszło 10 lat przebywam za granicą. Przez cały ten czas pieniądze...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »