Czy żona ma prawo do domu kupionego po rozstaniu ale przed rozwodem?

Marek Gola • Opublikowane: 2018-02-28

W 1979 r. zawarłem związek małżeński. Rozwiedliśmy się w 2011 r. za porozumieniem stron. Chciałbym sprzedać nieruchomość (dom), który zakupiłem już po rozstaniu z żoną, ale jeszcze przed rozwodem. Żona nie miała żadnego wkładu finansowego w tę nieruchomość. Czy przy sprzedaży była żona może rościć sobie jakieś prawa do tej nieruchomości?

W pierwszej kolejności należałoby sprawdzić w księdze wieczystej nieruchomości, w Dziale II, kto figuruje jako właściciel. Jeżeli tym właścicielem jest tylko Pan, to może Pan sprzedać nieruchomość bez zgody żony. Żona będzie jednak miała prawo dochodzenia zwrotu ewentualnych nakładów z majątku wspólnego na Pana majątek osobisty.

Zgodnie z art. 45 § 1 K.r.o. – każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

Jeśli jest Pan wyłącznym właścicielem odnośnej nieruchomości, nie ma żadnych przeszkód, by ją Pan sprzedał bez udziału żony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »