Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozdzielnością majątkową
lub intercyzą? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy podpisać intercyzę przedmałżeńską?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-08-23

Za miesiąc biorę ślub. Chciałem się dowiedzieć, czy powinienem podpisać intercyzę przedmałżeńską z moją przyszłą żoną? Nadmieniam, że mam długi alimentacyjne, a moja przyszła żona ma niespłacony dług bankowy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana relacji wynika, że za miesiąc bierze Pan ślub i chciałby się Pan dowiedzieć, czy powinien Pan podpisać intercyzę przedmałżeńską z Pana przyszłą żoną. Nadmienia Pan, że Pan posiada długi alimentacyjne, a Pana przyszła żona ma niespłacony dług bankowy.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że po zawarciu małżeństwa nie odpowiada Pan swoim majątkiem zgromadzonym przed jego zawarciem za długi Pana żony. Za spłatę jej długu nie jest Pan także zobowiązany majątkiem wspólnym, np. Pana wynagrodzeniem za pracę. Gorzej, jeżeli nabędziecie Państwo coś do majątku wspólnego, a bank wystąpi najpierw o ustanowienie rozdzielności majątkowej, a następnie o podział Państwa majątku wspólnego. Wtedy teoretycznie udział we wspólnym mieszkaniu należący do Pana żony zostanie zlicytowany (przynajmniej zostaną podjęte takie próby). Pana jednak majątek zgromadzony przed zawarciem małżeństwa jest bezpieczny. Nigdy nie będzie Pan spłacał z tego majątku zadłużeń Pana żony w banku, chyba że za niego Pan poręczył.

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.”

Według zaś art. 33 K.r.o.:

„Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

Zgodnie zaś z art. 41 K.r.o.:

„§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.”

Powyższy przepis ma zastosowanie do należności cywilnoprawnych. Jeżeli w czasie trwania wspólności majątkowej powstałyby u Państwa długi administracyjne, np. podatki lub zaległości w składkach ZUS, to wierzyciel (de facto Skarb Państwa) mógłby sięgnąć nawet do majątku wspólnego (nigdy do Pana majątku osobistego za zaległości Pana żony).

Decyzja o rozdzielności majątkowej u notariusza przed zawarciem małżeństwa niewątpliwie czyni wszystko łatwiejszym, a to co Państwo nabywacie razem, nabywacie na współwłasność w częściach ułamkowych.

Decyzję musi Pan jednak podjąć samodzielnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki