Kategoria: Dzieci

Czy mogę wyjechać z dziećmi na miesiąc na wakacje?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-15

Ojciec moich dzieci ze względu na stosowanie przemocy domowej ma sądowy zakaz zbliżania się. Ja pracuję za granicą. Chciałabym się udać teraz do Polski na wakacje, zabierając dzieci, na miesiąc. Oczywiście później wrócimy do domu, do szkoły, przedszkola. Czy są jakieś przeszkody prawne w tej sytuacji?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

W pierwszej kolejności zasadne jest wskazanie, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą brytyjskie przepisy prawa rodzinnego. W przypadku polskich przepisów prawa, w pierwszej kolejności ważne byłoby ustalenie, czy ojciec dziecka ma ograniczoną władzę rodzicielską, czy też nie ma jej w ogóle, a może ma ją jedynie w całości.

W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 97 § 2 K.r.io., zgodnie z którym „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Wyraźnie podkreślić należy treść postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r., sygn. akt III CRN 19/85, zgodnie z którym „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.

W mojej ocenie z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż czym innym jest wyrażenie zgody na wydanie paszportu celem spędzenia wakacji, a czym innym jest wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców.

Wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 listopada 1971 r., sygn. akt III CZP 69/71, zgodnie z którym „na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka”.

Mając na uwadze powyższe, na gruncie prawa polskiego musiałaby Pani uzyskać zgodę sądu na przylot do Polski na okres miesiąca. Zasadne jest jednak przeanalizowanie angielskich przepisów, korzystając z pomocy tamtejszego prawnika, które być może będą dla Pani względniejsze.

W mojej ocenie winna Pani nadto udać się jednostki socjalnej i złożyć na jej ręce pismo, w którym wykaże Pani swoją sytuację zawodową, mieszkaniową i rodziną i wskaże, że wylatuje Pani z dzieckiem na miesiąc do Polski w celach wakacyjnych i by jednostka socjalna nie wyrażała zgody na kontakty w tym okresie z dzieckiem, o które wnioskować będzie ojciec dziecka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »