Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rodzinnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę być dalej opiekunem prawnym siostry?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-06-01

Jestem opiekunem prawnym mojej siostry. Siostra jest ubezwłasnowolniona całkowicie i przebywa w domu pomocy społecznej. Niedawno, w związku z trudną sytuacją materialną musiałam wyjechać za granicę, gdzie w tej chwili mieszkam. Czy mogę być dalej opiekunem prawnym siostry? Czy mogę udzielić komuś jakiegoś pełnomocnictwa w zakresie leczenia siostry?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.o.

Z treści Pani pytania wynika, że jest Pani opiekunem prawnym swojej siostry. Siostra jest całkowicie ubezwłasnowolniona i aktualnie przebywa w DPS. Z powodu ciężkiej sytuacji materialnej zmuszona została Pani do wyjazdu w celach zarobkowych poza granice kraju. Aktualnie poza krajem znajduje się Pani nowe miejsce zamieszkania. Zastanawia się Pani, czy może w związku z powyższą sytuacją nadal być opiekunem prawnym siostry? Czy może udzielić stosownego pełnomocnictwa?

W pierwszej kolejności należałoby pochylić się nad tym, czy Pani pobyt poza granicami kraju ma charakter stały, czy też czasowy? Nadto w jakim wieku jest Pani i siostra? Powyższe ma istotne znaczenie z uwagi na treść art. 157 K.r.o., zgodnie z którym, jeżeli opiekun doznaje przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki, sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora. Zastosowanie powyższej instytucji ma sens wówczas, gdy po pierwsze Pani pobyt poza granicami kraju nie będzie stały, a po drugie wiek siostry i Pani na to wskazuje (im młodsze są Panie, tym lepiej). Jeżeli natomiast Pani pobyt poza granicą kraju ma charakter stały, wówczas należałoby się zastanowić, czy nie powinna Pani wnosić o zwolnienie z obowiązku opiekuna.

Podstawę prawną wniosku o zwolnienie stanowi przepis art. 169 § 1 i 2 K.r.o., zgodnie z którym z ważnych powodów sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna zwolnić go z opieki. Sąd opiekuńczy zwolni opiekuna, jeżeli z powodu przeszkód faktycznych lub prawnych opiekun jest niezdolny do sprawowania opieki albo dopuszcza się czynów lub zaniedbań, które naruszają dobro pozostającego pod opieką. Takim ważnym powodem do zwolnienia jest m.in. wyjazd opiekuna prawnego poza granice kraju – co może być postrzegane jako przeszkoda faktyczna w sprawowaniu opieki.

Co istotne, jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowił inaczej, opiekun obowiązany jest prowadzić nadal pilne sprawy związane z opieką aż do czasu jej objęcia przez nowego opiekuna.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i zawodach dentysty lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę, o której mowa w ust. 1, wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe – po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego. Bez wątpienia Pani jako opiekun prawny może takiej zgody udzielić. Problem powstaje z chwilą, kiedy w Pani imieniu działałaby osoba trzecia. W mojej ocenie, nawet jeżeli udzieliłaby Pani pełnomocnictwa do reprezentowania Pani interesów w sprawach związanych z leczeniem siostry, takie pełnomocnictwo mogłoby być zakwestionowane przez lekarza, względnie placówkę opiekuńczo-leczniczą, szpital itp., albowiem nie byłoby jednocześnie wskazania jakie jest Pani stanowisko w tej sprawie. Ustawodawca wskazuje zatem, że musi to być zgoda przedstawiciela, a nie pełnomocnika przedstawiciela. Osobiście wyobrażam sobie sytuację, kiedy do pełnomocnictwa jest dołączone odręcznie przez Panią złożone pismo przed notariuszem właściwym dla Pani miejsca zamieszkania, z którego wynikać będzie jaka jest Pani wola w zakresie leczenia siostry. Wówczas pełnomocnik miałby tzw. podkładkę swoich wskazań, w zakresie leczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że takie oświadczenie także mogłoby być zakwestionowane.

Reasumując, nawet jeżeli udzieli Pani pełnomocnictwa, na podstawie obowiązujących przepisów prawa nikt nie da Pani 100% gwarancji, że taki pełnomocnik będzie działał skutecznie w Pani imieniu i nikt nie będzie tegoż pełnomocnictwa kwestionował.

W chwili obecnej należałoby zastanowić się nad kuratorem, stosownie do treści art. 157 K.r.o., względnie złożeniem wniosku o zwolnienie z obowiązku opiekuna prawnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin od momentu zaakceptowania wpłaty. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne tematy

Dom i grunty w małżeństwie

Jak najtaniej możemy uczynić współwłasność na dom i budynki gospodarcze wybudowane po ślubie na działce męża? Do budowy wykorzystaliśmy środki ze...

Piecza zastępcza a adopcja

Od 3 lat jesteśmy rodziną zastępczą dla 6-letniej dziewczynki. Rodzice mają zakaz kontaktów i ograniczenie władzy rodzicielskiej. Dziecko jest mocno...

Wymaganie wsparcia finansowego od męża

Mąż całe życie oszczędzał na rodzinie, od naszego ślubu przez 45 lat małżeństwa przekazywał mi jedynie część swoich dochodów. Przez cały ten okres...

Małżeństwo z adoptowaną kuzynką

Proszę o odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Moja rodzona siostra adoptowała dziecko z domu dziecka – córkę. Czy ta jej córka i mój...

Czyją własnością będzie dom budowany na działce małżonków?

Małżeństwo buduje dom na działce, która stanowi ich współwłasność. Mąż 5/6 udziałów, a żona 1/6. Czyją własnością będzie dom?

Pobieranie emerytury mamy chorej na alzheimera

Pobieranie emerytury mamy chorej na alzheimera

Moja mama jest chora na alzheimera i przebywa w prywatnym domu opieki. Opłacamy jej pobyt wspólnie: ja, moja siostra i jej syn, czyli wnuk mamy,...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »