Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy były mąż może obciążyć mnie kosztami rozprawy po apelacji?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-06-30 • Aktualizacja: 2020-01-29

Złożyłam apelację od wyroku określającego wysokość alimentów na dzieci po rozwodzie. Została wyznaczona rozprawa. Czy były mąż może obciążyć mnie kosztami rozprawy po apelacji? Dąży do tego przez swojego adwokata. Jak się bronić, na co powołać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Ogólna reguła zawarta jest w treści art. 98 § 1 K.p.c. Zgodnie z nią „strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”.

Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Kosztami zostanie Pani obciążona tylko wówczas, jak przegra Pani sprawę. Jeżeli Pani powództwo choć w części zostało uwzględnione, koszty powinny być rozłożone stosunkowo. Innymi słowy w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

Pani jednak w mowie końcowej powinna wnosić o nieobciążanie Pani kosztami postępowania, a to stosownie do treści art. 102 K.p.c. Zgodnie z tym przepisem „w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami”. Musi Pani jednak wykazać przypadek zasługujący na szczególnie uwzględnienie.

Jak podkreśla Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 27 maja 2015 ., sygn. akt I ACa 107/15, „przepis art. 102 k.p.c. jest rozwiązaniem szczególnym, niepodlegającym wykładni rozszerzającej, wykluczającym stosowanie wszelkich uogólnień, wymagającym do swego zastosowania wystąpienia wyjątkowych okoliczności. Nie konkretyzuje on pojęcia wypadków szczególnie uzasadnionych, pozostawiając ich kwalifikację, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności danej sprawy, sądowi”.

Innymi słowy musi Pani wykazać, że Pani sytuacja finansowa jest bardzo zła, że obciążenie Pani kosztami postępowanie doprowadzi Panią i dzieci do jeszcze gorszej sytuacji materialnej. Obciążenie kosztami spowoduje, że to dzieci najbardziej ucierpią na tym, bowiem to przede wszystkim ich kosztem konieczna będzie ich spłata. Musi Pan zatem wykorzystać to. co się znajduje w aktach sprawy, a zatem to. na czym opiera Pani. jak mniemam. pozew o podwyższenie alimentów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika » Zadaj pytanie »