Kategoria: Rozwód

Cofnięcie żądania rozwodu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-26

Złożyłem pozew o separację. Na rozprawie pozwana nie zgodziła się z moim pozwem, wnosząc o orzeczenie rozwodu z mojej winy. Sąd wyznaczył czas na złożenie przez pozwaną odpowiedniego wniosku i dowodów. W międzyczasie pozwana rozmyśliła się i chce wycofać swój ustny wniosek o rozwód oraz wyraża zgodę na mój pozew o separację. Jakie pismo pozwana ma sporządzić do sądu i co trzeba w nim ująć?

Zgodnie z art. 612 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.

§ 2. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.”

Żądanie rozwodu dopuszczalne jest:

a) przed zawiśnięciem sprawy o separację – przez wytoczenie powództwa,

b) w czasie toczącego się procesu o separację:

– przez powoda – przez zmianę powództwa (art. 193 K.p.c.),

– przez pozwanego – jako zgłoszenie żądania rozwodu (art. 439 § 3 K.p.c.),

c) w czasie toczącego się procesu o rozwód – przez pozwanego jako zgłoszenie żądania rozwodu (art. 439 § 3 K.p.c.),

d) w czasie toczącego się postępowania nieprocesowego o separację na zgodne żądanie obu małżonków (art. 611 § 3 K.r.o.) – przez wytoczenie powództwa o rozwód,

e) po prawomocnym orzeczeniu separacji – przez wytoczenie powództwa o rozwód.

Art. 439 § 2 K.p.c. stanowi, że w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację. Wykładnia tego przepisu może być prowadzona w dwóch kierunkach.

Wątpliwość powstaje wówczas, gdy w toku sprawy o rozwód jedno z małżonków wnosi pozew o separację, albo w toku sprawy o separację jedno z małżonków wnosi pozew o rozwód. Nie ma wówczas tożsamości żądania. Odrzucenie pozwu „kłóciłoby” się z możliwością zgłoszenia żądań (rozwodu, separacji) w sposób przewidziany w art. 439 § 3 K.p.c., albowiem przedłużałoby moment tego zgłoszenia w już toczącym się procesie. Dlatego należy rozważyć także inny kierunek wykładni.

Odrzucenie pozwu byłoby zbytnim „formalizowaniem” wobec możliwości stwarzanych przez art. 439 § 3 K.p.c. Wniesiony pozew należałoby potraktować jako pismo procesowe w już toczącej się sprawie, dołączyć go do akt tej sprawy i tam go rozpoznać, bez „rejestrowania” jako odrębnej sprawy.

Niemniej jednak w obecnej sytuacji wystarczy, aby żona cofnęła oświadczenie i żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Wystarczy pismo do sądu – niniejszym cofam żądanie orzeczenia rozwodu zgłoszone ustnie na rozprawie. Przychylam się do stanowiska męża i wnoszę o orzeczenie separacji.

Nie wymaga to żadnego uzasadniania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »