Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwodem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, aby sąd nie orzekł rozwodu?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-07-28

Mąż 3 lata temu złożył pozew o rozwód, w którym przyznał się do zdrady. Wniosłam o oddalenie pozwu, gdyż nadal go kocham i nie ma trwałego rozpadu małżeństwa. Na pół roku mąż zawiesił rozwód. Teraz czeka nas rozprawa. Chcę napisać pismo do sądu, w którym wybaczę mężowi zdradę. Liczę tym samym na oddalenie pozwu. Czy to słuszna droga? Co zrobić, aby sąd nie orzekł rozwodu?

Zgodnie z treścią art. 56 Kodeksu rodzinnego:

„§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.”

Z mocy art. 56 § 2 i 3, mimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia (art. 56 § 1), orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w trzech przypadkach: 1) jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, 2) jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, 3) jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, drugi z małżonków zaś na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W doktrynie rozważane są zagadnienia istoty tych zasad jako określonego systemu norm oraz interpretacji i klasyfikacji przepisów prawnych, które do wymienionych zasad odsyłają. Zasady współżycia społecznego rozumie się bądź w sposób „normatywny” bądź „sytuacjonistyczny”. Według normatywnego rozumienia, zasady te są normami o uzasadnieniu aksjologicznym, należącymi do obowiązującego prawa. Są to bądź tylko normy moralne, zawierające reguły postępowania między ludźmi, bądź również normy obyczajowe. Takie rozumienie rozważanych zasad wiąże się często z postulatem, aby sąd rozstrzygając sprawę z odwołaniem się do tych zasad, sformułował konkretną zasadę współżycia, na którą się powołuje (patrz np. orz. SN z dnia 5 maja 1964 r., I PR 159/64 , OSN 1965, nr 1, poz. 19; orz. SN z dnia 22 listopada 1994 r., II CRN 127/94 , niepubl.).

Art. 56 § 3 wyraża zasadę rekryminacji: orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Od zasady tej przewidziane są dwa wyjątki (art. 56 § 3 zd. 2), a mianowicie rozwód jest dopuszczalny, jeżeli: a) drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, b) odmowa zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Orzekanie według zasad z art. 56 § 3 wchodzi w grę dopiero wówczas, gdy: a) istnieje trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (gdyby ta przesłanka pozytywna nie została wykazana, to powództwo podlegałoby oddaleniu z mocy art. 56 § 1), b) brak negatywnych przesłanek rozwodu z art. 56 § 2 (gdyby one istniały, to rozwód byłby niedopuszczalny, bez względu na unormowanie z art. 56 § 3). Jest to model idealny, bogactwo realiów życia wskazuje, że niejednokrotnie mogą wchodzić w grę jednocześnie więcej niż jedna przesłanka negatywna rozwodu.

Zasada ta stanowi wyraz ujemnej oceny uzyskiwania korzyści z nagannego postępowania i środek realizacji motywacyjno-wychowawczej funkcji prawa w kierunku wystrzegania się nagannego postępowania skutkującego rozkład pożycia małżeńskiego (por. J. Górecki, Rozwód…, s. 220). W judykaturze dano wyraz stanowisku, że zasada ta zmierza do przeciwdziałania naruszeniu zasad moralnych i obrażaniu moralnej opinii społeczeństwa (np. wytyczne SN z 1952 r.; orz. SN z dnia 14 maja 1956 r., I CR 746/55 , OSN 1956, nr 4, poz. 120; orz. SN z dnia 26 maja 1959 r., 1 CR 632/57, RPEiS 1960, nr 2, s. 404).

Odmowa zgody na rozwód przez małżonka niewinnego jest jego prawem i skorzystanie z tego prawa nie może być w zasadzie zakwalifikowane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Domniemanie przemawia za tym, że ten, kto korzysta ze swego prawa, czyni to w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego (por. uchwałę składu siedmiu sędziów SN z dnia 21 czerwca 1948 r., C Prez. 114/48 , OSN 1948, nr 3, poz. 61 oraz orz. SN z dnia 7 grudnia 1965 r., III CR 278/65 , OSN 1966, nr 7-8, poz. 130 , wytyczne SN z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, nr 5, poz. 77). Powtórzył to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 października 2000 r., II CKN 956/99 (M. Prawn. 2001, nr 6, s. 352; OSP 2003, nr 3, poz. 35; „Jurysta” 2001, nr 5, s. 29, „lus Matrimoniale” 2002, t. 7(13), s. 275 i n.), stwierdzając, że „odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka niewinnego rozkładu pożycia (art. 56 § 3 zdanie ostatnie K.r.o.) korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego; domniemanie to może być obalone przez udowodnienie konkretnych okoliczności świadczących o tym, że jest inaczej”. Wyrażenie „domniemanie” użyte tu zostało w sensie potocznym. W glosie do tego wyroku (OSP 2003, nr 3, poz. 35) T. Smyczyński trafnie zauważył, że chodzi tu nie tyle o „domniemanie” w znaczeniu domniemania faktycznego (art. 231 K.p.c.) lub prawnego (art. 234 K.p.c.), lecz o zagadnienie rozkładu ciężaru dowodu: ten, kto twierdzi, że odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, powinien to udowodnić (art. 6 K.c.).

Domniemywa się, że korzystający ze swego prawa czyni to w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego. Odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego jest jego prawem, a zatem domniemywa się, że korzystając z niego, czyni to w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego. Dopiero istnienie szczególnych okoliczności może domniemanie to obalić. Sama długotrwałość rozłączenia małżonków nie może być uznana za taką okoliczność, która, w świetle art. 56 § 3 K.r.o., uzasadniałaby uznanie odmowy zgody na rozwód małżonka niewinnego za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, a nadto długotrwałość rozłączenia nie stwarza także domniemania, że małżonek niewinny, odmawiając zgody na rozwód, kieruje się chęcią szykany w stosunku do małżonka winnego (wyrok SN z dnia 26 lutego 2002 r., I CKN 305/2001).

Sąd nie może orzec rozwodu, gdy żąda go małżonek winny sytuacji w małżeństwie. Proszę powołać się na te argumenty oraz to, że kocha Pani męża i chce jego powrotu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Rozwód małżonków mających małe dzieci

Jesteśmy 5 lat po ślubie, mamy dwoje małych dzieci (rok i trzy lata). Z mężem od dwóch lat żyjemy obok siebie, mamy osobne pokoje, właściwie nie...

Zmiana rozwodu na separację

10 lat mija od mojego rozwodu i ciągle mieszkamy razem. Z uwagi na moją chęć dania szansy byłemu małżonkowi pragnę rozwód przekształcić na...

Zdrada za granicą

Rok temu moja żona wyjechała do pracy do Danii. Nasz kontakt prawie się zerwał, choć codziennie próbuję do niej dzwonić. Jeśli odbiera, twierdzi, że jest...

Czym się różni rozwód od separacji?

Jestem mężatką od ponad 20 lat, ale niestety od kilku lat nie jest to już małżeństwo tylko męczarnia. Mąż jest alkoholikiem, a na dodatek choruje na...

Rozwód w Anglii czy w Polsce?

Mieszkam i pracuję w Anglii od wielu lat i przez ten czas nie kontaktowałam się z mężem, który mieszka w Polsce. Mamy wspólne...

Rozwód z orzeczeniem o winie, alimenty dla żony, podział majątku

Po 8 latach małżeństwa chcę się rozwieść, dzieci nie mamy. Będę wnosić o rozwód z wyłącznej winy męża. Chciałabym się dowiedzieć, jakie...

Czy oglądanie stron erotycznych jest wystarczającym powodem do rozwodu?

Chciałabym zapytać, czy oglądanie stron erotycznych jest wystarczającym powodem do rozwodu. Odkryłam, że mój mąż zagląda na strony porno. A ostatnio...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »