Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-05-29

Jestem z związku małżeńskim od 10 lat. Mąż otrzymał w drodze darowizny dom i ziemię po dziadkach, pod warunkiem spłacenia swoich dwóch ciotek; jedną już spłacił, z drugą również wkrótce będzie całkowicie rozliczony. Przez cały ten czas spłacaliśmy obie ciotki z naszego majątku wspólnego. Dodatkowo zrobiliśmy kosztowne remonty – również z majątku wspólnego. Wątpię jednak, abym dzięki temu stała się współwłaścicielką nieruchomości. Zatem co powinnam zrobić, aby zostać współwłaścicielką odziedziczonych przez męża nieruchomości? Czy mąż powinien mnie dopisać w akcie notarialnym u notariusza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokonała Pani szeregu nakładów na nieruchomość stanowiącą własność męża – jego majątek osobisty. Dokonywane nakłady miały charakter nakładów koniecznych z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. W § 2 powołanego przepisu zostały przykładowo wymienione składniki majątku wspólnego małżonków, takie jak w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 567 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. Do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Stosownie do treści art. 45 K.r.o. – każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Z treści § 3 cytowanego przepisu wynika, że analogiczne zasady zwrotu stosuje się w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego. W postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczeniu podlegają również nakłady z majątku odrębnego małżonków na majątek odrębny jednego z nich [tak SN w uchwale z dnia 16 grudnia 1980 r., III CZP 46/80, OSN 1981, z. 11, poz. 206].

Wszelkie nakłady, jakich Państwo dokonują na majątek osobisty męża, powinny zostać rozliczone. Natomiast mąż nie ma obowiązku dopisywania Pani jako współwłaścicielki, a Pani nie przysługuje żadne roszczenie w tym zakresie. Może Panią dopisać, ale nie musi, oczywiście ze względu na możliwe komplikacje we wzajemnych rozliczeniach sugerowałbym przeprowadzenie rozmowy z mężem celem ustalenia optymalnego rozwiązania dla Państwa, a więc głównie rozszerzenia wspólności ustawowej także na przedmiotową nieruchomość. W przeciwnym razie nieruchomość będzie zawsze wyłączną własnością męża, a Pani przysługiwać będzie jedynie roszczenie o zwrot nakładów.

Jeśli mąż zgodzi się na rozszerzenie wspólności ustawowej o tę nieruchomość, powinni Państwo oboje stawić się u notariusza. Konieczne przy tym będzie przedstawienie odpisu aktu małżeństwa oraz księgi wieczystej nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki