Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, aby zostać współwłaścicielem odziedziczonych przez męża nieruchomości?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-05-29

Jestem z związku małżeńskim od 10 lat. Mąż otrzymał w drodze darowizny dom i ziemię po dziadkach, pod warunkiem spłacenia swoich dwóch ciotek; jedną już spłacił, z drugą również wkrótce będzie całkowicie rozliczony. Przez cały ten czas spłacaliśmy obie ciotki z naszego majątku wspólnego. Dodatkowo zrobiliśmy kosztowne remonty – również z majątku wspólnego. Wątpię jednak, abym dzięki temu stała się współwłaścicielką nieruchomości. Zatem co powinnam zrobić, aby zostać współwłaścicielką odziedziczonych przez męża nieruchomości? Czy mąż powinien mnie dopisać w akcie notarialnym u notariusza?

Dokonała Pani szeregu nakładów na nieruchomość stanowiącą własność męża – jego majątek osobisty. Dokonywane nakłady miały charakter nakładów koniecznych z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. W § 2 powołanego przepisu zostały przykładowo wymienione składniki majątku wspólnego małżonków, takie jak w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 567 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. Do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Stosownie do treści art. 45 K.r.o. – każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Z treści § 3 cytowanego przepisu wynika, że analogiczne zasady zwrotu stosuje się w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego. W postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczeniu podlegają również nakłady z majątku odrębnego małżonków na majątek odrębny jednego z nich [tak SN w uchwale z dnia 16 grudnia 1980 r., III CZP 46/80, OSN 1981, z. 11, poz. 206].

Wszelkie nakłady, jakich Państwo dokonują na majątek osobisty męża, powinny zostać rozliczone. Natomiast mąż nie ma obowiązku dopisywania Pani jako współwłaścicielki, a Pani nie przysługuje żadne roszczenie w tym zakresie. Może Panią dopisać, ale nie musi, oczywiście ze względu na możliwe komplikacje we wzajemnych rozliczeniach sugerowałbym przeprowadzenie rozmowy z mężem celem ustalenia optymalnego rozwiązania dla Państwa, a więc głównie rozszerzenia wspólności ustawowej także na przedmiotową nieruchomość. W przeciwnym razie nieruchomość będzie zawsze wyłączną własnością męża, a Pani przysługiwać będzie jedynie roszczenie o zwrot nakładów.

Jeśli mąż zgodzi się na rozszerzenie wspólności ustawowej o tę nieruchomość, powinni Państwo oboje stawić się u notariusza. Konieczne przy tym będzie przedstawienie odpisu aktu małżeństwa oraz księgi wieczystej nieruchomości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Czego może żądać żona przy podziale majątku - czy muszę jej zapewnić mieszkanie?

Rozstaję się z żoną (na razie separacja). Wina rozstania leży po obu stronach. Mieszkamy w domku z moimi rodzicami, my na piętrze, rodzice na...

Czy mogę wnioskować o większy udział w podziale mieszkania od byłego męża?

Czy mogę wnioskować o większy udział w podziale mieszkania od byłego męża?

Były mąż zaprzepaszcza majątek, co robić?

Jestem po rozwodzie z orzeczeniem o winie byłego męża. Wniosłam pozew o podział majątku. Mamy dwa mieszkania. Opuściłam to większe wraz...

Włączenie mieszkania do majątku wspólnego a podział majątku

Włączenie mieszkania do majątku wspólnego a podział majątku

Przed 5 laty, po ślubie zmieniłam umowę małżeńską ustawową na rozszerzoną. Mąż stał się współwłaścicielem mieszkania. Obecnie sąd orzekł nasz...

Zakup domu z narzeczoną na kredyt w nie w równych częściach

Zakup domu z narzeczoną na kredyt w nie w równych częściach

Chcę z narzeczoną kupić dom. Finansowanie to kredyt hipoteczny, który bierzemy wspólnie, przy czym 20% wkładu własnego będzie pochodzić z moich...

Dom wybudowany na działce małżonki - kto jest właścicielem?

Dom wybudowany na działce małżonki - kto jest właścicielem?

Mam pytanie odnośnie domu wybudowanego na działce małżonki. Żona miała działkę budowlaną jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Po ślubie...

Jak rozliczyć nakłady i koszty z majątku wspólnego na majątek osobisty?

Jak rozliczyć nakłady i koszty z majątku wspólnego na majątek osobisty?

Jak rozliczyć nakłady i koszty z majątku wspólnego na mój majątek osobisty? Podział majątku ruchomego mamy już uzgodniony. Związek małżeński...

Byłego męża interesują wyłącznie pieniądze przy podziale majątku

Byłego męża interesują wyłącznie pieniądze przy podziale majątku

Jestem trzy lata po rozwodzie, który nastąpił za porozumieniem stron. Nie było dodatkowej sprawy o podział majątku. Wstępnie dogadaliśmy się...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »