Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co podlega podziałowi majątku po rozwodzie?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-11-05 • Aktualizacja: 2022-04-08

Mam kilka pytań odnośnie sposobu podziału majątku małżeńskiego w związku z rozwodem, przy braku rozdzielności majątkowej. Osobiste konta bankowe mamy oddzielnie. Czy podziału majątku zawsze dokonuje się 50/50%? Czy na podział wpływa fakt, że w czasie trwania małżeństwa wydatki i opłaty ponosił głównie mąż? Czy podziałowi podlegają również składniki majątku, które uzyskał jeden z małżonków już po tym, jak się wyprowadził a przed formalnym rozwodem? Wielu wydatków nie można udowodnić, np. opłacone wakacje, zakupy za gotówkę, jak w takim razie rozróżniać majątek osobisty od majątku wspólnego? Proszę o informacje co podlega podziałowi majątku po rozwodzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co podlega podziałowi majątku po rozwodzie?

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków

Podział majątku nie zawsze występuje w udziale po połowie – zależy to od wielu okoliczności. Sąd ustala wartość majątku podlegającego podziałowi według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy (post. SN z 11.03.2010 r., IV CSK 429/09, Legalis).

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków bez względu na inicjatywę dowodową uczestników postępowania (uchwała SN z 21.02.2008 r., III CZP 148/07, OSNC 2009, Nr 2, poz. 23). O rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, a także rozliczenia nakładów i wydatków dokonanych przez każdego z małżonków (lub byłych małżonków) w okresie od ustania wspólności do chwili podziału majątku wspólnego (zob. post. SN: z 07.01.2009 r., II CSK 390/08, Legalis; z 17.11.2011 r., IV CSK 93/11, Legalis i z 13.12.2013 r., III CZP 86/13, Legalis).

Zgodnie z treścią art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym”. Reguła ta, podyktowana zasadą równouprawnienia małżonków, może zostać jednak zmodyfikowana w uzasadnionych przypadkach. Z art. 43 § 2 K.r.o. wynika, że ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym po ustaniu wspólności może nastąpić wtedy, gdy: 1) zaistnieją po temu ważne powody, 2) małżonkowie w nierównym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego. Ustawodawca konsekwentnie, tak jak w przypadku obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny unormowanego w art. 27 K.r.o., uznaje pracę przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym za zadośćuczynienie obowiązkom małżeńskim, nakazując uwzględnienie tej pracy przy określaniu ewentualnych nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Najnowsze orzecznictwo wskazuje również możliwość nierównego podziału majątku w przypadku zdrady małżeńskiej, a także, tak jak Pan wskazał, nierówne nakłady na majątek wspólny. Niniejsze należy jednak wykazać materiałem dowodowym.

Zobacz również: Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Małżeństwo mieszkające osobno a wspólność majątkowa

Odpowiadając na 3 pytanie wskazuję, iż niestety jeżeli zamieszkują Państwo osobno, to nie wpływa to na ustrój wspólności majątkowej – nadal ona istnieje. Wszelkie nabyte dobra również podlegają podziałowi, chyba że stanowią majątek osobisty każdego z małżonków. Wszelkie aktywa finansowe również podlegają podziałowi, jeżeli nie zasilają Pana majątku osobistego. Idąc dalej podnoszę, iż do momentu prawomocnego uzyskania rozwodu wszystkie dochody z prowadzonej działalności, środki trwałe nabyte do tego momentu oraz inne pasywa i aktywa będą należały do majątku wspólnego i będą podlegały równemu podziału. Jeżeli więc w trakcie dokonywania sądowego podziału majątku będzie istniał między Państwem spór co do wysokości podziału – powołany zostanie biegły, który wyliczy stan majątku do dnia ustanowienia rozdzielności majątkowej. Należy bowiem podnieść, że wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków stają się składnikiem majątku wspólnego dopiero z chwilą ich pobrania. Wierzytelności z tytułu takich należności należą do majątku osobistego tego z małżonków, który wykonał pracę lub podjął inną działalność zarobkową (art. 33 pkt 7). O przynależności wynagrodzenia za pracę oraz dochodu z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków do majątku wspólnego decyduje pobranie ich w czasie trwania wspólności ustawowej, choćby były to należności z tytułu pracy lub innej działalności zarobkowej wykonywanych przed powstaniem wspólności (Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz [red.] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz). Takie wydatki jak opłaty za wakacje i zakupy spożywcze nie podlegają podziałowi – jest to zabezpieczenie potrzeb rodziny w trakcie trwania małżeństwa. Natomiast wydatki na kredyt hipoteczny, remonty itp. mogą być już jak najbardziej podniesione w trakcie trwania małżeństwa.

Zobacz również: Czy w małżeństwie można kupić mieszkanie tylko na siebie?

Majątek osobisty małżonka

Na koniec jeszcze przywołam regulację, która określa, jakie składniki majątku zalicza się do majątku osobistego małżonka. Proszę przeanalizować ten przepis pod kątem Pańskiej sytuacji majątkowej. Zatem zgodnie z treścią art. 33 K.r.o.: „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; 4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków; 8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy; 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”. Pozostały majątek, stanowi majątek wspólny małżonków.

Zobacz również: Premia jubileuszowa

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »