Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Były mąż nie chce zwrócić mojej darowizny od rodziców?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-02-24

Kilka lat temu dostałam darowiznę od rodziców w formie pewnej sumy pieniędzy. Mąż zaproponował, że „rozmnoży” kapitał, więc przekazałam mu 30 tys. zł na konto, z dopiskiem „na inwestycje od żony”. Rozeszliśmy się z orzeczeniem winy męża, sąd przyznał mi alimenty 500 zł. W końcu ustaliliśmy podział naszego majątku, ale eksmąż szantażował mnie, że jeśli nie przyjmę jego warunków podziału, to przestanie płacić alimenty – mam wydruk e-maila. On nie chce uznać zasadności zwrotu tych 30 tysięcy mojej darowizny. Jak mogę je odzyskać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W mojej ocenie wszystko uzależnione jest od interpretacji Pani zachowania. Wskazuje Pani bowiem, że otrzymała owe 30 tys. zł tytułem darowizny od swoich rodziców. Ta darowizna została dokonana jedynie na Pani rzecz. Mając to na uwadze, zgodnie z art. 33 pkt 2 K.r.o. – do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Innymi słowy można uznać, że te środki (30 tys. zł) zostały przez Panią przekazane na rzecz rodziny. Najlepiej byłoby w jakiś sposób wykazać, jakie w czasie przekazywania środków były pomiędzy Państwem czynione ustalenia. Czyli czy może Pani przedstawić dowody na okoliczność pożyczenia środków pieniężnych mężowi celem ich zwiększenia, jak mniemam przez zainwestowanie. Jeżeli takimi dowodami nie będzie Pani dysponowała, wówczas będziemy mieli słowo przeciwko słowu, a to z kolei powoduje, że nikt nie da Pani gwarancji, w jaki sposób zakończy się postępowanie co do owych 30 tys. zł.

Jak sama Pani wskazuje, przelew środków nastąpił z adnotacją „na inwestycje”. Powyższy zwrot może być wykładany dwojako – jako na inwestycje Pani jako osoby fizycznej lub na inwestycje rodziny jako osobnej jednostki społecznej, którą Państwo tworzyli do czasu uprawomocnienia się rozwodu.

Nawet gdyby chcieć interpretować Pani zapis jako pożyczkę, to zwrócić należy uwagę na treść art. 720 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„Art. 720. § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.”

Z powyższego wynika, że niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności umowy. Niezachowanie formy pisemnej ma swoje konsekwencje w zakresie dowodowym, albowiem powoduje, że w takiej sytuacji dowód ze świadków, przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki jest dopuszczalny tylko gdy strona przeciwna zgodzi się na taki dowód.

Z treści Pani pytania wynika, iż ewentualna pożyczka nie została zapisana w żaden umowie. Niezachowanie formy pisemnej umowy pożyczki utrudnia dochodzenia roszczeń, jednak nie czyni tego niemożliwym. Niezwykle istotną kwestię odgrywają przy tego tupu sprawach osobowe źródła dowodowe, tj. świadkowie, a także wszelkie dowodu potwierdzające pożyczkę, takie jak np. przelew bankowy, potwierdzenie wręczenia środków pieniężnych itp. Wskazać należy jednak, iż na skutek niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Przyjąć należy, iż pożyczkobiorca nie udzieli zgody na dowód z przesłuchania stron, dlatego należy uzyskać od niego oświadczenie woli wyrażone na piśmie, w takiej sytuacji wówczas fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

Reasumując, powinna Pani sięgnąć w przeszłość i próbować ustalić, jakie dokładnie słowa padły w czasie ustalania warunków przekazania środków i czy ktokolwiek prócz Państwa był przy tym obecny. Być może dysponuje Pani emailami w tej sprawie. Wszystko winno być bowiem dokładnie przebadane, albowiem każdy, nawet najmniejszy szczegół będzie miał istotne znaczenie w sprawie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Składnik majątku osobistego a rozliczenie nakładów

Czy mam prawo do zwrotu kosztów wniesionych w majątek osobisty żony? W czasie trwania naszego małżeństwa żona otrzymała od swoich rodziców dom...

 

Czy orzeczenie o winie ma wpływ na podział majątku?

Jestem 6 lat po ślubie, mamy dziecko, żona mnie zdradza, na co mam dowody. Rozwód jest właściwie pewny, chciałbym zapytać o kwestie dotyczące podziału...

Nieruchomości wniesione do wspólnego majątku i ich podział

Obecnie rozwodzę się. Przed małżeństwem byłem w posiadaniu ziemi oraz domu. Kiedy się ożeniłem, żona namówiła mnie do sporządzenia aktu...

 

Podział majątku w przypadku separacji

Żona złożyła wniosek o separację. Jak wygląda procedura podziału majątku? Jeśli mam jakieś pieniądze, o których druga strona nie wie, czy...

 

Małżonek wpisany do księgi wieczystej darowanej nieruchomości a podział majątku

Jestem w związku małżeńskim 20 lat, mamy dwoje dzieci. W 2010 r. moja matka zapisała mi notarialnie działkę o wartości ok. 270 tys. zł wraz...

 

Rozliczenia małżonków, którzy podjęli decyzję o rozwodzie

Zamierzamy rozwieść się z żoną, mamy 6-letnie dziecko. Zakładamy, że zostanie ono z żoną, a ja będę płacił alimenty. Jak powinniśmy rozliczyć to,...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »