Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Były mąż nie płaci alimentów - co zrobić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-10 • Aktualizacja: 2019-09-20

Od kilku miesięcy były mąż nie płaci alimentów na dzieci i uchyla się od płacenia. Oddałam sprawę do komornika, jednak egzekucja okazała się bezskuteczna. Z funduszu alimentacyjnego nie otrzymam pieniędzy, ponieważ mój dochód przekracza próg, więc wniosku nie przyjęto. Były mąż zarabia w tzw. szarej strefie. Gdzie mam się dalej udać w tej sprawie aby mąż zaczął płacić alimenty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Były mąż nie płaci alimentów - co zrobić?

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego 

Z treści Pani pytania wynika, że Pani były mąż mimo zasadzonych alimentów uchyla się od obowiązku alimentacyjnego i nie płaci ich. Z uwagi na brak możliwości prowadzenia egzekucji istotnym zatem jest odesłanie do treści art. 209 Kodeksu karnego (dalej K.k.), zgodnie z którym:

„Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.”

W art. 209 § 1 K.k. określone zostało przestępstwo niealimentacji, którego istota polega na uporczywym uchylaniu się od realizacji obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, przez co naraża się ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Narażenia dziecka na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Wyraźnie podkreślić należy, iż sprawca takiego przestępstwa swoim działaniem uporczywie uchyla się od łożenia na utrzymanie wskazanych w przepisie osób. Uchylanie się od łożenia na utrzymanie innej osoby polega na niewykonywaniu przez sprawcę ciążącego na nim obowiązku, mimo że istnieją po jego stronie możliwości realizacji tego obowiązku. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 1979 r. (V KRN 297/79, OSNPG 1980, nr 6, poz. 79): „uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobowiązany, mając obiektywną możliwość wykonywania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej woli. »Uporczywe« uchylanie się oznacza długotrwałe postępowanie nacechowane nieustępliwością. W pojęciu uchylania się jest zawarty negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do nałożonego na nią obowiązku, sprawiający, że nie dopełnił on tego obowiązku, mimo że ma możliwości jego wykonania”.

Z czynem, o którym mowa w art. 209 K.k. mamy do czynienia wówczas, jeżeli wystąpi skutek w postaci narażenia dziecka na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Należy nadto wskazać na pogląd przedstawiony przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dniu 12 stycznia 2005 r., sygn. akt II AKa 1/2005, zgodnie z którym „dla realizacji występku, o jakim mowa w przepisie art. 209 § 1 kk, niezbędne jest m.in. nie budzące wątpliwości wykazanie, iż w wyniku zaniechania, rozumianego jako uporczywe uchylanie się, przez sprawcę obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej, pokrzywdzony narażony został na niemożność zaspokojenia podstawowych, a nie wszystkich, potrzeb życiowych. Stan taki oznacza, że w sytuacji zaspokojenia w inny sposób pokrzywdzonemu potrzeb, tak fizycznych, jak i duchowych, o jakich mowa wyżej, brak jest podstaw do penalizacji zachowania sprawcy, nawet wówczas, gdy ten uporczywie uchylał się od alimentacji, co w ostatniej sytuacji rodzi jedynie odpowiedzialność cywilną”.

Innymi słowy, w trakcie przesłuchania musi Pani próbować wykazywać, iż ojciec mimo możliwości zarobkowych i majątkowych uchylał się od obowiązku alimentacyjnego. Należy dokładnie podkreślić sytuację majątkową i zarobkową ojca.

Nadto należy wskazać, iż prawomocne skazanie sprawcy przestępstwa niealimentacji przez ściśle określony czas nie zwalnia go od odpowiedzialności karnej w razie uporczywego uchylania się od wykonywania nałożonych nań świadczeń alimentacyjnych w dalszym okresie.

Co grozi za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów na dziecko?

Czyn z art. 209 § 1 K.k. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, w związku z powyższym karalność na mocy art. 101 § 1 pkt 4 K.k. przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5 lat. Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Pragnę jednocześnie podkreślić, iż niezwykle rzadko pierwsze zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa kończy się postawieniem zarzutu. Jak pokazuje moja praktyce, co do zasady z postawieniem zarzutu mamy do czynienia przy 2-3 zawiadomieniu. Zatem im szybciej Pani złoży pierwsze zawiadomienie, tym szybciej uda się Pani doprowadzić do postawienia ojcu dzieci zarzutu z art. 209 K.k.

Uporczywe uchylanie się od alimentacji nie występuje tylko w sytuacji, kiedy ojciec dziecka ma środki, ale ich nie da, lecz także wówczas, gdy ojciec może podjąć zatrudnienie, lecz go nie podejmuje, i nie ma ku temu żadnych ważnych powodów. Jeżeli ociec dziecka jest zdrowy i pracy nie podejmuje na Pani miejscu składałbym zawiadomienie. Proszę nadto skupić się w zawiadomieniu na tym, na co dziecko nie stać, lub czego mu Pani nie może kupić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo pracy

prawo-mieszkaniowe.info

poduszki dekoracyjne Hampton

Szukamy prawnika »