Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Byłego męża interesują wyłącznie pieniądze przy podziale majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-08-19

Jestem trzy lata po rozwodzie, który nastąpił za porozumieniem stron. Nie było dodatkowej sprawy o podział majątku. Wstępnie dogadaliśmy się z byłym mężem, że oddam mu 10 tys. zł za wydatki poniesione na remonty mieszkania, które robiliśmy wspólnie w trakcie małżeństwa. Niestety jestem teraz w ciężkiej sytuacji finansowej i nie mam z czego oddawać mu ustalonych rat. Były mąż mi grozi i domaga się ustalonej spłaty. Chciałam oddać mu wszystkie przedmioty ze wspólnego gospodarstwa, które mi wycenił, ale byłego męża interesują wyłącznie pieniądze. Czy trzy lata po rozwodzie były mąż może domagać się podziału majątku? Czy może wnieść pozew do sądu, pomimo że nie ma żadnego potwierdzenia poniesionych w moim domu rodzinnym inwestycji i żądać ode mnie spłaty wraz z poniesieniem kosztów sądowych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Byłego męża interesują wyłącznie pieniądze przy podziale majątku

Przedstawiony stan faktyczny nie do końca jest dla mnie zrozumiały. Czy mąż dokonywał nakładów na nieruchomość (dom, mieszkanie) stanowiące wyłącznie Pani własność?

Co do zasady rozliczeniu podlegają nakłady i wydatki dokonane z majątku wspólnego na majątek osobisty, a także z majątku osobistego na majątek wspólny, a także długi jednego z małżonków zaspokojone z majątku wspólnego.

Pojęcie nakładów (i wydatków) koniecznych występuje w Kodeksie cywilnym m.in. w przepisach normujących rozliczenia pomiędzy właścicielem i posiadaczem rzeczy (art. 226 i 227 K.c.). Na tle tych przepisów powszechnie się przyjmuje, że nakłady (wydatki) mają charakter koniecznych, gdy ich dokonanie jest niezbędne do utrzymania rzeczy w stanie niepogorszonym (dotychczasowym). W ich granicach pozostają także obciążenia o charakterze publicznoprawnym, np. podatki czy inne opłaty związane z określonym przedmiotem. Nie ma powodów, aby na gruncie art. 45 K.r.o. użyte pojęcia rozumieć odmiennie.

Ocena dokonywana jest na chwilę ustania wspólności i z uwzględnieniem konkretnego stanu faktycznego. Jeżeli np. nakłady z majątku osobistego zostały przeznaczone na remont domu objętego wspólnością majątkową i wykorzystywanego do zaspokajania potrzeb rodziny, to obowiązek ich zwrotu będzie zależał od rodzaju nakładów: nakłady konieczne, nieprowadzące do zwiększenia wartości budynku, pozostają poza rozliczeniem; nakłady inne, prowadzące do zwiększenia jego wartości w chwili ustania wspólności – podlegają obowiązkowi z art. 45 § 1 zd. 2.

Roszczenie o rozliczenie nakładów, wydatków i spłaconych długów powstaje w chwili dokonania nakładów, poniesienia wydatków czy spłacenia długów. Roszczenie takie nie wygasa, mimo że przestał istnieć przedmiot majątkowy, na który dokonano nakładów lub wydatków. Roszczenie staje się, co do zasady, wymagalne z chwilą dokonania podziału majątku wspólnego. Wniosek taki uzasadnia treść § 2 art. 45: „Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego…”.

Zwrotu nakładów i wydatków oraz rozliczenia spłaconych długów dokonuje się w zasadzie w postępowaniu o podział majątku wspólnego i tylko w ramach tego postępowania. Od chwili wszczęcia postępowania o podział majątku wspólnego nie można orzekać w sprawach unormowanych w art. 45 w jakimkolwiek innym postępowaniu (art. 618 § 2 K.p.c. w zw. z art. 567 § 3 i art. 688 K.p.c.; zob. też uzasadnienie uchwały SN z 18 stycznia 1982 r., III CZP 54/81, LexisNexis nr 301655, OSNCP 1982, nr 5-6, poz. 71, z glosą A. Wiśniewskiego, NP 1983, nr 1). O zwrocie wydatków i nakładów z majątku odrębnego (obecnie osobistego) sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. We wniosku niezbędne jest dokładne określenie zgłaszanego żądania (tak postanowienie SN z 4 kwietnia 2012 r., I CSK 323/2011, Lexis.pl nr 5029670). Żądaniem tym sąd jest związany stosownie do art. 321 § 1 w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. (por. uzasadnienia postanowień SN z 16 października 1997 r., II CKN 395/97, Lexis.pl nr 389565 i z 2 października 2003 r., V CK 239/2002, Lexis.pl nr 7301051).

Wątpliwości powstają przy ustaleniu, czy i w jakich terminach roszczenie o zwrot poczynionych nakładów, wydatków i spłaconych długów ulega przedawnieniu. Wyrażony został pogląd, że roszczenia z tego tytułu nie ulegają przedawnieniu i mogą być dochodzone w postępowaniu o podział majątku wspólnego niezależnie od chwili ich dokonania (tak J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny…, 2003, uwaga nb 9 do art. 45).

Co do zasady eksmąż może wnieść wniosek o rozliczenie nakładów na Pani majątek osobisty. Oczywiście zgodnie z ogólną regułą dowodową musi wykazać fakt poniesienia wydatków oraz ich wysokość. Musi więc przedstawić dowody na poparcie swoich tez. W innym wypadku nie ma możliwości udowodnienia roszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki