Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak wyników w nauce i ukrywana praca – jak nie płacić dłużej alimentów na dorosłe dziecko?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-02-17

Moja córka ma 23 lata, nie utrzymujemy kontaktów od wielu lat. Z tego co wiem od znajomych, to studiuje. Raz zawaliła rok, więc zmieniła studia, teraz dowiaduję się, że sytuacja się powtórzyła – na nowych studiach oblała kolejny rok. Wiem, że pracowała za granicą i ukrywa przede mną, że i tu, w kraju pracuje. Po prostu mnie wykorzystuje. Ostatnio jej matka gdzieś zniknęła, córka mieszka z babcią w lepszych warunkach niż ja. Mam rodzinę i mi się nie przelewa, co zrobić, żeby już nie płacić alimentów na dorosłe dziecko?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Zatem jest Pan zobowiązany do łożenia na utrzymanie 23-letniej córki. Z informacji, które Pan posiada wynika, że córka nienależycie realizuje obowiązek nauki, a poza tym dorabia sobie, pracując i za granicą, i w kraju. Standard życia córki jest wyższy od Pańskiego, a prócz córki ma Pan na utrzymaniu swoją rodzinę.

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż o tym, czy obowiązek alimentacyjny ustał, nie decyduje rodzic lecz sąd. Nie ma też przepisu, który powodowałby uchylenie takiego obowiązku z mocy prawa. Innymi słowy samo podjęcie przez córkę studiów i płatnej pracy, nie powoduje jeszcze „samo przez się” – z mocy prawa – ustania takiego obowiązku. Córka ma zatem prawo dochodzić od ojca alimentów na drodze postępowanie sądowego, a następnie egzekucyjnego kierując do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Z definicji obowiązku alimentacyjnego, o którym mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero w sytuacji, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową. Przez samodzielność życiową należy rozumieć możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak oceniana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 1998 r., I CKN 499/97 – „nawet zdobycie dwóch zawodów przez dziecko nie uwalnia rodziców od obowiązku świadczenia alimentów, jeżeli taki uprawniony podejmuje studia. Wykładnia art. 133 § 1 nie może bowiem pozostawać w oderwaniu od art. 94, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień. Jest przy tym oczywiste, że jedynie efektywne studiowanie pozwala uprawnionemu liczyć na alimentowanie go”.

W mojej ocenie przedstawiony przez Pana stan faktyczny może budzić wątpliwości, albowiem córka teoretycznie jest osobą w pełni samodzielną, albowiem wskazuje na to standard jej życia, który, jak Pan mniema, wynika z faktu uzyskiwania zarobku odpowiednio w przerwach od nauki za granica i w Polsce. Ocena dokonana przez Pana winna być zatem poczyniona z uwzględnieniem dochodów uzyskiwanych przez Pana, pozycji społecznej, sytuacji majątkowej oraz zarobkowej w porównaniu do usprawiedliwionych potrzeb Pana córki, jej możliwości podjęcia pracy, powodów zmiany toku nauczania.

Istotny z punktu widzenie uprawnień Pana córki jest pogląd, zgodnie z którym „rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które, będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza, jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie” (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 1980 r., III CRN 144/80, OSNCP 1981, nr 1, poz. 20). Z opisu sprawy wynika, że córka w sposób nienależyty realizuje swoje obowiązki względem uczelni, co z kolei powoduje, że usamodzielnienie finansowe po ukończeniu studiów przesuwa się w czasie.

Trudno zatem, mając na uwadze przestawiony przez Pana stan faktyczny, wskazać, czy istnieje szansa na pozytywne dla Pana stanowisko sądu, albowiem niezbędna w tego rodzaju sprawach jest wiedza na temat stanu materialnego osoby uprawnionej do alimentów. Jeżeli Pana córka, będąc studentką, uzyskuje dochód, to koniecznym będzie ustalenie jego wysokości, a także ocena tegoż wynagrodzenia pod kątem ewentualnej zdolności do samodzielnego utrzymania. Jeżeli uzyskiwany dochód nie wystarczy na utrzymanie, zasadnym będzie dalsze alimentowanie córki, choć niekoniecznie w dotychczasowej wysokości. Niestety nie wskazuje Pan, gdzie córka mieszka, ile ma zajęć tygodniowych, czy zajęcia uniemożliwiają podjęcie pracy. Wszystko to ma bowiem istotny wpływ na ocenę sytuacji córki, a w szczególności na dalsze uprawnienie do alimentów. Należy jednak zauważyć, że obowiązek alimentacyjny może być uchylony z datą wsteczną aniżeli dzień wyrokowania. Innymi słowy sąd z ważnych powodów może uznać, że obowiązek alimentacyjny wygasł szybciej niż w dniu wyrokowania, a to z kolei będzie rodzić po stronie Pana prawo dochodzenia zwrotu alimentów od dnia uchylenia obowiązku (mimo faktycznego ich wypłacenia lub ściągnięcia przez komornika).

Jeżeli ma Pan taką możliwość, proszę poszukać córki na portalach społecznościowych (Nasza klasa, Facebook). Jak pokazuje moja dotychczasowa praktyka, co raz częściej w tego rodzaju sprawach wykorzystywane są zdjęcia z portali na okoliczność sytuacji majątkowej osoby uprawnionej do alimentów. Jeżeli bowiem córka udostępnia zdjęcia z wakacji, spotkań towarzyskich, które wymagają od niej znacznego nakładu finansowego, zasadnym będzie wystąpienie z powództwem o obniżenie alimentów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Długi alimentacyjne syna - co robić?

Jestem wdową. Czy odpowiadam za długi syna? Uchyla się od alimentów i ma sporo innych długów. Co robić, by komornik nie zabrał np. mojej wypłaty?

 

Zmiana sytuacji uzasadniająca podwyższenie alimentów na rzecz byłego małżonka

Byłam mężatką przez 25 lat, od 4 lat jestem po rozwodzie z wyłącznej winy męża. Okazało się, że mnie zdradzał i ma nieślubne dziecko. Podczas...

 

Obowiązek alimentacyjny ojczyma wobec pasierbów

Mój pierwszy mąż nie żyje. Czy mój drugi mąż ma jakieś finansowe obowiązki względem moich dzieci z pierwszego małżeństwa? Czy jest jego...

 

Termin płatności alimentów - dzień miesiąca

Chciałabym uzyskać informacje odnośnie terminu płatności alimentów na dzieci. W wyroku zasądzono „do 10. każdego miesiąca do rąk matki”....

Muszę wyprowadzić się z domu, czy uzyskam alimenty od ojca alkoholika?

Mam 18 lat, uczęszczam do szkoły średniej. Mam ojca alkoholika, który utrudnia mi funkcjonowanie i naukę. Nie pije bez przerwy, ale co miesiąc, dwa,...

 

Rezygnacja z alimentów w zamian za zaprzestanie kontaktów z dzieckiem

Ojciec płaci regularnie alimenty na dziecko na podstawie ugody sądowej. Uważa, że skoro płaci, to ma prawo do stawiania wymagań. Często powtarza:...

 


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »