Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem majątku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak możliwości zbycia udziałów do momentu rozstrzygnięcia podziału majątku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-10-08

W czasie trwania małżeństwa kupiłam z mężem działkę za pieniądze, które pochodziły od moich rodziców. Aktualnie po rozwodzie mój były mąż wniósł do KW informację o rozwodzie i zamiast współwłasności w KW widnieją udziały. Czy mogę zawnioskować o wpisanie wzmianki do KW o braku możliwości zbycia udziałów do momentu rozstrzygnięcia podziału majątku? W jaki sposób mogę to zrobić? Sprawa jest pilna i nie mogę czekać na postanowienie sądu.

Rozumiem, że obawia się Pani, że mąż sprzeda swój udział.

Ma Pani trzy sposoby, aby się zabezpieczyć:

1) wnieść o podział majątku z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez wpis do KW zakazu zbywania udziału;

2) wnieść wniosek do sądu o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym – pojawi się ostrzeżenie w KW, które będzie zobowiązywało nabywcę do respektowania ewentualnie niekorzystnego dla męża postanowienia końcowego;

3) złożyć w sądzie wniosek z art. 189 Kodeksu cywilnego o stwierdzenie, że nieruchomość należy tylko do Pani z wnioskiem o zabezpieczenie poprzez ustanowienie zakazu zbywania udziału.

Wszystkie te opcje pozwolą Pani na czas trwania postępowania zabezpieczyć się przed ewentualnością sprzedaży przez męża udziału, a jeśli go sprzeda, będzie Pani chroniona ewentualnie przez uznanie czynności prawnej sprzedaży za bezskuteczną wobec Pani.

Trudno powiedzieć jaki będzie wynik postępowania końcowego, jak orzeknie sąd, bowiem może orzec jedynie o rozliczeniu nakładów na majątek wspólny, a nie o tym, że mąż nie ma prawa od udziału w nieruchomości – bądź co bądź czynności nabycia dokonaliście oboje, ale za środki pochodzące z Pani majątku odrębnego, więc sąd może orzec jedynie o rozliczeniu tych Pani nakładów. Trudno to przewidzieć, ale zabezpieczenie pozwoli Pani na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie trwania postępowania.

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda ze stron lub każdy z uczestników postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz to, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 7301 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego; dalej K.p.c.).

Wniosek o zabezpieczenie można złożyć przed lub po wniesieniu pozwu, w trakcie toczącego się procesu (art. 730 § 2 K.p.c.). Może się bowiem zdarzyć, że jeszcze przed złożeniem pozwu wierzyciel uzyska informacje, że dłużnik wyzbywa się swojego majątku. Wówczas chcąc zabezpieczyć swoje roszczenie może najpierw wystąpić z samym wnioskiem o zabezpieczenie, a później składać pozew. W takim przypadku sądem właściwym do wydania postanowienia o zabezpieczeniu jest sąd, do którego należy składać pozew.

O zabezpieczeniu decyduje sąd w formie postanowienia. Należy pamiętać, że jeśli sąd będzie wydawał postanowienie o zabezpieczeniu jeszcze przed wszczęciem postępowania w sprawie (przed złożeniem pozwu), wówczas wyznaczy termin, w którym sprawa powinna być wytoczona pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni (art. 733 K.p.c.). Oznacza to, że jeśli wierzyciel będzie składał wniosek o zabezpieczenie przed złożeniem pozwu, musi się liczyć z tym, że po uzyskaniu zabezpieczenia, będzie ciążył na nim obowiązek wytoczenia powództwa w terminie wyznaczonym przez sąd. W przeciwnym razie utraci zabezpieczenie.

Zgodnie z art. 736 K.p.c. wniosek o udzielenie zabezpieczenia, powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla każdego pisma procesowego (art. 126 K.p.c.), a nadto zawierać:

1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia,

2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

Istnieje kilka sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych.

Zgodnie z art. 747 K.p.c. zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez:

1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego,

2) obciążenie nieruchomości obowiązanego (dłużnika) hipoteką przymusową,

3) ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu,

4) obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską,

5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

6) ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego (dłużnika) albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego (dłużnika).

O tym, w jaki sposób ma być dokonane zabezpieczenie decyduje wierzyciel. Wierzyciel podaje w swoim wniosku rodzaj zabezpieczenia, który według jego woli powinien być zastosowany. W razie potrzeby można stosować równocześnie kilka sposobów zabezpieczenia.

Spośród wymienionych w art. 747 K.p.c. sposobów zabezpieczenia najczęściej stosowane są: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności, obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Czy mogę starać się o część majątku po rozwodzie?

Jestem 8 lat po rozwodzie za porozumieniem stron. Matka mojego męża (teściowa) była moja opiekunką prawną, odkąd miałam 14 lat i zamieszkiwałam...

Dochód ze sprzedaży mieszkania nabytego przed ślubem a podział majątku

Jeszcze przed ślubem z książeczki mieszkaniowej nabyłem mieszkanie. Zostało ono sprzedane w trakcie trwania małżeństwa. Czy dochód ze sprzedaży...

Usprawiedliwienie niestawiennictwa strony na rozprawie o podział majątku

Otrzymałem wezwanie do osobistego stawiennictwa jako uczestnik w sprawie o podział majątku z wniosku mojej byłej żony. Niestety termin rozprawy...

Darowizna przed podziałem majątku

Jestem po rozwodzie i przed sądowym podziałem majątku, posiadam aktualną wycenę domu przez biegłego sądowego. Czy mogę darować 1/2 domu córce aktem...

Darowizna od rodziców w trakcie trwania małżeństwa

W trakcie trwania małżeństwa moja żona otrzymała darowiznę od swoich rodziców. Mamy wspólnotę małżeńską. Czy jestem współwłaścicielem darowizny...

Jakie mam prawa do nieruchomości męża?

Kilka lat temu mój mąż kupił działkę i wybudował na niej dom. Dom wraz z działką zapisany jest na niego. Jakie mam prawa do nieruchomości...

Prawo do majątku męża, który od rodziców otrzymał gospodarstwo rolne

Jestem mężatką od 22 lat. Mamy dwóch synów. Przed naszym ślubem rodzice męża przepisali mu gospodarstwo rolne, aby mogli otrzymać emeryturę. Mąż ma 2...

Zwrot stałych kosztów związanych z utrzymaniem domu

Już niedługo mam sprawę rozwodową. Od trzech lat moja żona nie mieszka w naszym mieszkaniu i całość kosztów utrzymania lokalu ponoszę sam. Czy...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »