Kategoria: Alimenty

Bezpodstawna egzekucja alimentów

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-10-21

Płacę alimenty swojemu byłemu mężowi na rzecz naszej córki. Alimenty wpłacam regularnie na konto komornika. Tydzień temu córka ukończyła 18 lat. Czy w związku z tym mogę wpłacać alimenty na jej konto? Czy powinnam wysłać pismo w tej sprawie do komornika? Mimo że nie jestem zadłużona i alimenty wpłacam regularnie na porozumienie z byłym mężem nie mam szans.

W przypadku uzyskania przez Pani córkę pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić jej bezpośrednio. Jednakże w Pani sprawie jest problem – komornik. Musi Pani „pozbyć się” komornika, żeby móc wpłacać alimenty bezpośrednio na konto dziecka.

Jeżeli ojciec dziecka złożył u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów zaległych i bieżących, to nie ma Pani środków prawnych, aby to postępowanie, jako dłużnik, wstrzymać, nawet na tej podstawie, że regularnie płaciła Pani zasądzone alimenty i wyrównała zaległości. Spłata zaległych alimentów i bieżące ich uiszczanie samo przez się nie powoduje zawieszenia czy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Egzekucja będzie prowadzona dopóki wierzyciel (czyli Pani córka – z uwagi na fakt, że córka ukończyła 18 lat) nie złoży wniosku o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub jeżeli np. tytuł wykonawczy (wyrok, ugoda) nie zostanie pozbawiony wykonalności. Pani córka ukończyła 18 lat, a więc jej ojciec nie jest już jej przedstawicielem ustawowym (chyba że zostanie przez córkę upoważniony jako jej pełnomocnik).

Córka może zatem złożyć u komornika wniosek o umorzenie postępowania. Jeżeli to zrobi, komornik będzie miał wtedy obowiązek umorzyć postępowanie egzekucyjnego. Jeżeli jednak będzie się Pani opóźniała z zapłatą alimentów, córka w każdej chwili może ponownie złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Przepisy prawa dają Pani jeszcze jeden sposób na to, aby doprowadzić do umorzenia egzekucji.

Stosownie do art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego może Pani żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości (alimentów przyszłych), jeżeli złoży do depozytu sądowego sumę równającą się alimentom za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej kwoty. Jeżeli komornik stwierdzi, że popadła Pani w zwłokę z uiszczaniem alimentów, skorzysta z tego umocowania – będzie pobierał pieniądze z depozytu, a jednocześnie spowoduje ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Aby w ten sposób umorzyć egzekucję bieżących alimentów należy:

1) wpłacić w kasie sądu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów (miejsca wykonania zobowiązania) do depozytu sądowego kwotę stanowiącą równowartość 6-miesięcznych alimentów; należy też jednocześnie umocować komornika do podejmowania tej sumy;

2) potwierdzenie wpłacenia depozytu złożyć u komornika prowadzącego egzekucję wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o art. 883 § 2 K.p.c.

Złożenie kwoty do depozytu wiąże się, niestety, z jej zamrożeniem. Pozostanie ona w depozycie do czasu uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Co do złożenia świadczeń wymaganych w przyszłości ważna jest uchwała Sądu Najwyższego z 27 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 153/07), w której stwierdzono, że do złożenia należności do depozytu sądowego na podstawie art. 883 § 2 K.p.c. nie jest wymagane zezwolenie sądu przewidziane w art. 6932 § 1 tego kodeksu.

Ze względu na umiejscowienie przepisu art. 883 w Kodeksie postępowania cywilnego (Dział II, Tytuł II, Część trzecia – EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ) przepis ten ma zastosowanie w przypadku egzekucji wynagrodzenia. Jednak część prawników uważa, że może on mieć również zastosowanie w każdym przypadku egzekucji.

Problem, który poruszyła Pani w swoim pytaniu, dotyka wielu osób płacących alimenty, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, a które nie uchylają się od ich płacenia. Często można spotkać się z opinią, że wierzyciele traktują postępowanie egzekucyjne jako swoisty środek represji wobec swoich byłych partnerów, żon, mężów. Niestety przepisy są tak skonstruowane, że jeżeli wierzyciel złoży wniosek o egzekucję alimentów bieżących, nawet w sytuacji, w której są one regularnie i w terminie płacone, dłużnik nie ma możliwości skutecznego domagania się umorzenia tej niepotrzebnej egzekucji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »