Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty na jedno z dzieci

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2015-07-16

Podczas rozwodu zasądzono alimenty wobec naszych dzieci od ich ojca – 700 zł i 600 zł. Od niedawna starsze dziecko (pełnoletnie, ale studiuje) zamieszkało z ojcem. Ten uchyla się od płacenia alimentów na młodsze od tej pory. Jak wyegzekwować alimenty na młodsze dziecko?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani po rozwodzie. W wyroku rozwodowym sąd przyznał Pani sprawowanie opieki nad dziećmi, zasądzając jednocześnie od ich ojca kwotę 700 zł i 600 zł. W chwili obecnej, na skutek wewnętrznego porozumienia, starsze dziecko znajduje się u ojca. Ojciec zaprzestał jednak płacenia alimentów na młodsze dziecko.

W chwili obecnej nie ulega wątpliwości, iż zasadne jest ustalenie zarówno usprawiedliwionych potrzeb każdego z dzieci, jak i Państwa możliwości zarobkowych i majątkowych (każdego z osobna). Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

W chwili obecnej, jako że każde z Państwa sprawuje opiekę nad jednym dzieckiem, konieczna będzie weryfikacja ustalonych wyrokiem rozwodowym kwot zasądzonych na rzecz dzieci. Niestety nie wskazuje Pani, przed iloma laty ustalono wysokość alimentów.

Zasadne jest wskazanie na treść art. 138 K.r.io., zgodnie z którym „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Proszę jednak zauważyć, iż zmiana nastąpiła także na Pani korzyść. Nie ma Pani na utrzymaniu starszego dziecka, bowiem jego utrzymanie przeszło na ojca. Podnosi Pani, iż starsze dziecko co prawda jest już dorosłe, ale w dalszym ciągu się uczy. Nie muszą zatem zachodzić przesłanki uprawniające do uchylenia alimentów na rzecz tegoż. Z definicji obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co z reguły łączy się z możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak rozważana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 1998 r., sygn. akt I CKN 499/97, nawet zdobycie dwóch zawodów przez dziecko nie uwalnia rodziców od obowiązku świadczenia alimentów, jeżeli taki uprawniony podejmuje studia. Wykładnia art. 133 § 1 nie może bowiem pozostawać w oderwaniu od art. 94, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień. Jest przy tym oczywiste, że jedynie efektywne studiowanie pozwala uprawnionemu liczyć na alimentowanie go.

Zanim wystąpi Pani z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, radziłbym z daleko posuniętej ostrożności ustalić, które dziecko wymaga większych nakładów finansowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż Pani jako matka jest także zobowiązana do łożenia na utrzymanie starszego syna. To z kolei powoduje, że praktycznie każde z Państwa zobowiązane jest do utrzymania dziecka. Zgodnie z przepisami prawa nie mogą być umorzone przez potrącenie wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania.

W tej sytuacji tylko państwa wewnętrzne porozumienie może doprowadzić do potrącania alimentów na dziecko. Proszę jednak pamiętać, że alimenty to nie są środki dla Państwa, lecz dla dziecka, i dysponowanie nimi jak swoimi poprzez np. potrącanie nie jest zgodne z przepisami prawa, co nie oznacza, że nie występuje w praktyce.

Jeżeli Pani wolą jest dochodzenie zasądzonych na rzecz dziecka pozostałego przy Pani alimentów, wówczas zasadne jest złożenie u komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Kiedy dzieci muszą płacić alimenty na rodzica?

Kiedy dzieci muszą płacić alimenty na rodzica?

Proszę o wyjaśnienie, kiedy dzieci muszą płacić alimenty na rodzica. Moja matka chce mnie pozwać o alimenty. Mam rodzinę, mieszkamy za granicą. Ja...

Brak starań o utrzymanie się na studiach

Mój syn ma 21 lat. Zaczyna nowe studia, ale się nie uczy i zostaje wykreślony z listy studentów – trwa to już 2 lata. Jednocześnie od pewnego...

Podział zajęcia alimentacyjnego

Jestem dłużnikiem funduszu alimentacyjnego oraz posiadam od niedawna nowe alimenty egzekwowane przez komornika. Problem w tym, że komornik wypłaca...

Alimenty na byłą żonę

Mam 58 lat, 7 lat temu rozwodem z orzeczeniem mojej winy zakończyło się mój pierwsze małżeństwo. Na byłą żonę płacę alimenty w wysokości...

Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojca

Mam dwuletnie dziecko z byłą partnerką. Pracuję w dwóch firmach i moje zarobki są wysokie, rzędu 20 tys. zł miesięcznie. Czy podczas...

Adres byłego męża i ojca dziecka

Złożyłam wniosek do sądu rejonowego o alimenty od byłego męża na mnie i na nasze dziecko. Wpisałam, że pozwany przebywa w UK. Dostałam...

Dziecko jest na moim utrzymaniu, mimo to jego matka żąda alimentów

Płacę alimenty na 16-letniego syna. Ich wysokość sąd ustalił na 400 zł, ja płacę od dłuższego czasu dobrowolnie drugie tyle. Problem polega na tym, że...

Była żona chce alimentów, chociaż rozwód nie pogorszył jej warunków życia

Przed 5 laty rozwiedliśmy się z żoną. Rozwód nastąpił z mojej winy. Aktualnie była żona oświadczyła, iż będzie dochodziła przed sądem...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »