Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty na dzieci konkubenta

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-12-05

Żyję w związku z konkubentem, który rozwodzi się. Sędzia do kolejnej rozprawy, aby wyznaczyć kwotę alimentów na dzieci, zażyczył sobie zaświadczenia o zarobkach mojego konkubenta, a także moich. Czy sąd ma do tego prawo? Czy istnieje jakaś możliwość, abym nie musiała tego robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty na dzieci konkubenta

Obowiązek przedstawienia dokumentu na zarządzenie sądu

Sąd zarządza przedstawienie dokumentu, jeżeli uzna, że stanowi on dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy. Może to zrobić z urzędu, na wniosek strony zawarty chociażby w pozwie, przygotowując rozprawę oraz w jej toku.

Obowiązek przedstawienia dokumentu na zarządzenie sądu dotyczy zarówno strony postępowania, interwenienta, świadka, biegłego, jak i innych podmiotów niezwiązanych z procesem, w tym państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Jego realizacja nie może ograniczać się wyłącznie do okazania dokumentu sądowi do wglądu (orzeczenie SN z 26 czerwca 1963 r., II PR 282/62, RPEiS 1964, nr 3).

Na podstawie przepisu art. 248 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.) – każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera tajemnicę państwową.

Od powyższego obowiązku może uchylić się ten, kto co do okoliczności objętych treścią dokumentu mógłby jako świadek odmówić zeznania albo kto posiada dokument w imieniu osoby trzeciej, która mogłaby z takich samych przyczyn sprzeciwić się przedstawieniu dokumentu.

Jednakże i wówczas nie można odmówić przedstawienia dokumentu, gdy jego posiadacz lub osoba trzecia obowiązani są do tego względem chociażby jednej ze stron albo gdy dokument wystawiony jest w interesie strony, która żąda przeprowadzenia dowodu.

Strona nie może ponadto odmówić przedstawienia dokumentu, jeżeli szkoda, na którą byłaby przez to narażona, polega na przegraniu procesu.

Odmowa przedstawienia dowodu w postaci zaświadczenia o zarobkach w postępowaniu sądowym

Jeśli zaś chodzi o sankcje nie zastosowania się do zarządzenia, to w odniesieniu do stron postępowania w grę wchodzi przepis art. 233 § 2 K.p.c. A zatem sąd oceni jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.

Jak zatem Pani widzi, powyższe wymogi dotyczą generalnie stron postępowania. Pani nie jest stroną postępowania w procesie o alimenty Pani konkubenta, jak domyślam się nie została Pani również powołana na świadka w tej sprawie, dlatego nie musi Pani takich dokumentów przedstawiać. Sąd zobowiązał Pani konkubenta, a nie bezpośrednio Panią, do przedstawienia Pani dochodów, jak i dochodów konkubenta. Oznacza to, że jeżeli Pani nie wyraża zgody na przedstawienie dokumentów świadczących o Pani zarobkach,

Czy sąd może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach konkubiny na sprawie o alimenty?

Pani konkubent może uchylić się od tego przed sądem na mocy art. 248 K.p.c. Bez Pani zgody konkubent nie zdobędzie zaświadczenia o Pani dochodach.

Poza tym, posiadacz dokumentu może się uchylić od obowiązku jego przedstawienia, jeżeli ujawnienie treści dokumentu mogłoby narazić jego lub osobę mu bliską – w stopniu wskazanym w art. 261 § 1 – na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową.

Nie przedstawienie dokumentów w sprawie spowoduje, że sąd będzie badał tylko dochody Pani konkubenta. Jednakże musi się Pani konkubent liczyć z tym, że fakt niezłożenia żądanych dokumentów będzie oceniony na niekorzyść konkubenta.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że ocena niezłożenia tych dokumentów jest pozostawiona sądowi, zatem nie będzie miał Pani konkubent pewności, czy sąd nie dokona negatywnej dla niego oceny i nie zasądzi z tego powodu wyższych alimentów.

Niezastosowanie się do zarządzenia sądu może zatem wywołać niekorzystne dla Pani konkubenta skutki procesowe.

Decyzja o tym, czy przedstawić przedmiotowe zaświadczenie dla sądu czy też nie, należy zatem do Państwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki