Kategoria: Alimenty

Alimenty po licencjacie

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2018-06-15

W przyszłym roku moja córka (21 lat), na którą płacę alimenty, skończy studia wieczorowe licencjackie. Czy mam szanse na ustanie obowiązku alimentowania po jej licencjacie?

Uważam, że ma Pan duże szanse na zniesienie alimentów, jeżeli tylko wykaże Pan na podstawie wskazanych okoliczności, że dzięki temu córka zyskała samodzielność, spełniając przesłanki ustawowe z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Patrząc teraz przez pryzmat obowiązujących przepisów, przedstawię Panu, jakie przesłanki muszą być spełnione

by sąd orzekł ustanie /wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w tej materii stanowi:

„Art. 133. [Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

A także:

„Art. 1441. [Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego]

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka”.

Podkreślam jednak, że tylko sąd może Pana z tego obowiązku zwolnić. Nie może Pan np. dojść do wniosku, że„jest samodzielna – kończę płacić”. Przez pryzmat powyższych wymagań sąd oceni, czy przesłanki te spełniono – czy też zasadne byłoby np. tylko zmniejszenie alimentów. Na pewno jednak warto wystąpić do sądu z wnioskiem, gdy zostaną spełnione opisane w pytaniu okoliczności z życia córki.

Proszę więc przeanalizować powyższe przepisy i w odpowiednim czasie podjąć zalecone działanie, tj. wniosek do sądu rodzinnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »