Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z alimentami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty na niepełnosprawnego syna

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-03

Dostałam wezwanie na rozprawę – były mąż chce zmniejszyć alimenty na naszego niepełnosprawnego syna. Jak się przygotować do sprawy? Dodam, że nie pracuję, bo nie mam jak.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

W pierwszej kolejności winna Pani uzyskać wgląd do uzasadnienia przeczenia na mocy którego były zasądzone dotychczasowe alimenty. Chodzi w szczególności o ustalenie, jakie wówczas sąd określił usprawiedliwione potrzeby Państwa dziecka, a także jak kształtowały się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego ojca. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Dysponując takim uzasadnieniem, winna Pani sporządzić tabelę, w której wypisze Pani usprawiedliwione potrzeby dziecka na moment poprzedniej sprawy, następnie analogicznie postąpi Pani z możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego. Po otrzymaniu odpisu pozwu o obniżenie alimentów tabelę winna Pani powtórzyć, w odniesieniu do możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. W chwili obecnej bez odpisu pozwu może już Pani ustalić usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Kolejnym krokiem powinno być ustalenie możliwie jak największej ilości rachunków bankowych ojca dziecka celem złożenia w odpowiedzi na pozew wniosku o zwrócenie się przez sąd do banku o wydanie zestawienia rachunku bankowego powoda za ostatnie 12 miesięcy, celem ustalenia jego możliwości majątkowych, wydatkowania środków, celów wydatkowania. Ostatnimi czasy bardzo często obserwuję, że dowód z zestawienia rachunku bankowego ma decydujące znaczenie dla tego rodzaju spraw. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie, bowiem jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 48/75 „zasadne i zgodne z treścią art. 135 kro – jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 9 stycznia 1959 r. III CR 212/58 OSPiKA 1960/2 poz. 41)”.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Powyższe wpływ na kolejny element, który winna Pani ustalić i ocenić, mianowicie jak często ojciec dziecka kontaktuje się z dzieckiem, czy odwiedza go w jego miejscu zamieszkania, czy o ile są takie możliwości zabiera go na spacer? Odpowiedź na powyższe pytania będzie miała decydujące znaczenie dla ustalenia wysokości alimentów. Jeżeli bowiem ojciec w żaden sposób nie poczuwa się do obowiązku trudu wychowania dziecka, opieki nad nim, a jedynym obowiązkiem, który realizuje, jest łożenie na jego utrzymanie, winna Pani na tę okoliczność zwrócić uwagę.

W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności winien ustalić, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pani dziecka, a następnie ustalić powinien możliwości zarobkowe rodziców. Istotne z punktu widzenia Pani interesu jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1967 r., sygn. akt III CR 422/66, zgodnie z którym „przez obowiązek alimentacyjny dostarczanie środków utrzymania przewidziany w art. 128 i 133 § 2 kro, rozumieć należy obowiązek zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej potrzebującej alimentacji; obowiązek ten może polegać również na dostarczeniu osobie znajdującej się w niedostatku mieszkania, opieki lekarskiej i domowej”. Nadto w wyroku z dnia 21 maja 1975 r., sygn. akt III CRN 72/75: „usprawiedliwione potrzeby dziecka winny być ocenione nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych osób zobowiązanych do jego utrzymania oraz całego szeregu okoliczności każdego konkretnego wypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne tematy

Sposób otrzymywania alimentów

Jesteśmy z mężem po rozwodzie. Sąd w wyroku rozwodowym zasądził od niego alimenty na dziecko płatne do rąk matki, czyli moich. Co miesiąc były...

Nieobecność na rozprawie dotyczącej alimentów

Płacę regularnie alimenty na syna. Syn ma 21 lat. Uczył się w trybie niestacjonarnym, obecnie nie kontynuuje nauki. Chciałbym złożyć pozew do sądu...

Alimenty dla pełnoletniego dziecka a nie dla matki

Płacę alimenty na dziecko do komornika. Moja była żona nie zgodziła się na płacenie bezpośrednio jej i oddała wyrok sądowy do komornika. Wkrótce...

Przelewanie alimentów z opóźnieniem

Były mąż ma zasądzone alimenty do 5. każdego miesiąca, a płaci po 20. każdego miesiąca. Sąd wyraźnie wskazał mu taką datę, ponieważ opłacam...

Płacenie na syna, który jest przestępcą

Mój mąż miał zasądzone alimenty, które płaci regularnie. Po kilku latach były problemy wychowawcze i mama małoletniego nie mogła sobie poradzić...

Gdzie złożyć pozew o alimenty, gdy przebywam za granicą?

Od kilku lat mieszkam z dzieckiem za granicą, natomiast ojciec dziecka mieszka w Polsce i od 2 lat nie płaci alimentów. Chciałabym złożyć...

Wysokie dochody a podwyższenie alimentów

Mam wysokie dochody, zarabiam około 8 tysięcy zł miesięcznie, prowadzę swoją działalność, ale moje dochody znacznie się zmniejszą, bo będę spłacał od...

Powrót ojca z zagranicy i staranie się o zaległe alimenty

Przed laty były małżonek, nie chcąc płacić alimentów na dziecko, uciekł za granicę. Jego rodzice i siostra kłamali, że nie mają z dłużnikiem...


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »