Kategoria: Alimenty

Alimenty do rąk pełnoletniej córki

Marek Gola • Opublikowane: 2018-05-11

Płacę alimenty na moją córkę na konto byłej żony. W zeszłym miesiącu córka stała się pełnoletnia - skończyła 18 lat. Z tego co się orientuję, powinienem wpłacać alimenty do rąk pełnoletniej córki, a nie jej matki. Poprosiłem byłą żonę o kontakt do córki, ale nie otrzymałem odpowiedzi. W związku z tym nie mogę skontaktować się z córką. Jak wybrnąć z tego problemu?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz pełnoletniej już córki. W chwili obecnej zdaje Pan sobie sprawę z faktu, iż alimenty winne być wpłacane do rąk córki bezpośrednio, jednak matka dziecka odmawia kontaktu z córką. Zastanawia się Pan, co ma w tej sytuacji uczynić.

W tym miejscu wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów – zasada prawna z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 14/77, w którego tezie wskazano, iż „jeżeli w wyroku została wymieniona osoba uprawniona do odbioru alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego, wypłata świadczeń alimentacyjnych następuje do rąk tej osoby. Zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów w imieniu małoletniego ustala się na podstawie odpowiedniego orzeczenia sądu opiekuńczego. W razie wątpliwości co do reprezentacji małoletniego organ egzekucyjny lub organ zobowiązany do wypłaty świadczeń zwraca się o wyjaśnienie do sądu opiekuńczego”.

Jednocześnie w dalszej części uzasadnienia Sąd Najwyższy udziela odpowiedzi na Pana pytanie. Wskazuje się bowiem, iż „w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletniości z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego”.

W dalszym ciągu dziecko jest uprawnione do alimentów. Ukończenie 18 roku życia powoduje jedynie, że to ono, a nie była żona jest osobą uprawnioną do podejmowania, przyjmowania alimentów. Wszystkie dotychczasowe regulacje pozostają bez zmian. Wyrok nie traci zatem mocy. Nie trzeba zakładać nowego postępowania.

W chwili obecnej na Pana miejscu, by nie być biernym, przesłałbym alimenty przekazem pocztowym do rąk własnych córki, z zaznaczeniem w tytule, że są to alimenty. Zapewne zna Pan miejsce zamieszkania córki, co z kolei pozwoli Panu wysłać alimenty pod konkretny adres.

Jeśli córka odmówi przyjęcia alimentów w taki sposób, nie będzie mogła wskazywać, iż pozostaje Pan w zwłoce, albowiem na przekazie pocztowym będzie wskazanie, iż adresat odmówił przyjęcia przekazu, co poparte będzie adnotacją listonosza i pieczęcią poczty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »